วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อขยายผลสถานศึกษาพอเพียง ๙,๙๙๙ แห่ง พร้อมตั้งศูนย์การเรียนรู้ ๘๔ แห่งในปีนี้

รมว.ศธ. กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาบุคลากร

ด้วยสำนึกในในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับปวงชนชาวไทยทุกหมู่คณะเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สำหรับให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสถานศึกษาทั่วไป รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งเป็นกลไปหนึ่งของสำนักงานเขตที่การศึกษา (สพท.) ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในการขับเคลื่อนขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยทั่วไปให้ครบทุกแห่งตามนโยบายของ สพฐ. ภายในปี ๒๕๕๖

ดังนั้น ตนจึงได้ลงนามในประกาศกกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อให้ สพฐ.ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งขณะนี้มีสถานศึกษาพอเพียง จำนวน ๙๙๙ แห่ง และในปี ๒๕๕๔ ได้กำหนดเป้าหมายขยายผลจำนวน ๙,๙๙๙ แห่ง กำหนดให้มีศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๘๔ แห่ง ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีศักยภาพผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน ๑๓ แห่ง เพื่อใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ดูงานให้กับสถานศึกษาทั่วไป รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ ดังนี้

โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต ๒๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต ๑๐

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด สพม. เขต ๒๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จังหวัดนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สช.เชียงใหม่

โรงเรียนโพนทองวิทยายน จังหวัดร้อยเอ็ด สพม.เขต ๒๗

โรงเรียนแม่พริกวิทยา จังหวัดลำปาง สพม.เขต ๓๕

โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต ๑

โรงเรียนลาซานจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) สช.จันทบุรี

โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ สพม.เขต ๓๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี สช.จันทบุรี

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ สพม.เขต ๓๓

โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง สพม.เขต ๑๓

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง