วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งนายถาวร ชลัษเฐียร และนายอภิชาต สังฆอารี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชุดแรก

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ เป็นการแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น ๑๑ ราย ดังนี้

๑. ประธานกรรมการ คือ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD)
๒. กรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งเป็นผู้แทนของส่วนราชการ จำนวน ๔ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๓. กรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งเป็นผู้แทนของภาคเอกชน จำนวน ๓ คน ได้แก่ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย
๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ คน ได้แก่ นายถาวร ชลัษเฐียร (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหารคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์) และนายอภิชาต สังฆอารี (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว)
๕. ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

รมช.ศธ. กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Vocational Qualification Institute : TVQI ให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่

1.กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศ
2.กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายการบริหารของสถาบัน
3.กำหนดคุณสมบัติ ลักษณะ และประเภทของสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนที่เป็นผู้จัดทำมาตรฐานอาชีพ
4.ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
5.อนุมัติให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
6.ดำเนินการสรรหา แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นช่วงที่รัฐบาลรักษาการในช่วงยุบสภา คณะรัฐมนตรีจำเป็นจะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา จึงจะได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ครม.เห็นว่าการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ดังกล่าวอาจจะเป็นการจัดตั้งกรรมการที่มีความผูกพันกับรัฐบาลใหม่ จึงให้นำเรื่องกลับไปให้เลขาธิการ ครม.ได้ไปหารือ กกต.ว่า กรณีนี้สามารถที่จะดำเนินการแต่งตั้งได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามตนในฐานะ รมว.ศธ.มีความเห็นว่าการตั้งคณะกรรมการบริหารฯ นั้น ครม.จะต้องเป็นผู้แต่งตั้ง หากรัฐบาลใหม่เข้ามาเห็นว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลในคณะกรรมการฯ ก็สามารถทำได้ จึงคิดว่าเรื่องนี้ควรเสนอให้ กกต.เห็นชอบด้วยก็จะเป็นการดี อีกทั้งในบทเฉพาะกาลมาตรา ๔๔ (วรรค ๒) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้กำหนดให้ ครม.จัดตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ภายเวลา ๔๕ วัน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเห็นว่าควรให้ กกต.ยืนยันเพื่อให้เกิดความชัดเจน.

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง