วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คัดเลือกครูสอนดี ๒๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ

นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีระดับจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการเฟ้นหาครูสอนดี ๒๐,๐๐๐ คน เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีระดับจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการคัดเลือกครูสอนดี จำนวน ๒๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๔ เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการปฏิรูปการเรียนรู้”ว่า จุดสำคัญในการปฏิรูปประเทศคือ การให้ชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด จัดการตัวเอง จะทำให้แก้ปัญหาไปได้หลายอย่าง การพัฒนาที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ เพราะสร้างพระเจดีย์จากยอด จึงพังลง ต้องสร้างเจดีย์จากฐาน หากฐานแข็งแรงก็จะมั่นคง ซึ่งฐานพระเจดีย์คือชุมชนและท้องถิ่น ในส่วนของการศึกษาเราต้องมองใหม่ โดยการศึกษาต้องเชื่อมโยงไปกับเรื่องอื่นๆ ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และประชาธิปไตย รวม ๘ เรื่องเชื่อมกันและกันทั้งหมด ทั้งนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อให้การศึกษาพัฒนาสังคมให้เกิดสังคมแห่งศานติสุข

สำหรับการปฏิรูปการศึกษาต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยกลไกการคัดเลือกครูสอนดีต้องผ่านคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีระดับจังหวัดและท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการจัดการศึกษา ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีในแต่ละท้องถิ่นได้เริ่มกระบวนการคัดเลือกครูสอนดีแล้ว โดยเปิดให้สถานศึกษาเสนอชื่อครูสอนดีในสถานศึกษา ส่วนเขตพื้นที่ทางการศึกษาและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะเสนอชื่อครูสอนดีที่สอนเด็กด้อยโอกาสนอกสถานศึกษาไปยังคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีระดับท้องถิ่นภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อทำการคัดเลือกและส่งรายชื่อต่อไปยังคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีในระดับจังหวัด ซึ่งจะมีการประกาศผลรายชื่อครูสอนดี ๒๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ หรือเฉลี่ยตำบลละ ๒-๓ คนภายในปี ๒๕๕๔

ที่มา ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง