วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อนุกรรมการ กนป. ชี้ ผลการสอบ PISA ต่ำอาจส่งผลต่อการลงทุนของชาวต่างชาติ


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยมีนางสาวสุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ด้านนายธงชัย ชิวปรีชา อนุกรรมการ กนป. ชี้ ผลการสอบ PISA ต่ำก็อาจจะส่งผลต่อการลงทุนของชาวต่างชาติ

นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ว่าหลักการสำคัญในการการปฏิรูปการศึกษา คือ การสร้างคุณภาพและเนื้อหาในการศึกษา การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีจุดเน้นสามเรื่อง คือ 1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 2. โอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3.การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันและร่วมผลักดันการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ แต่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัตินั้น ต้องขึ้นอยู่กับการที่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นจะยอมรับนโยบายจากส่วนกลางมากน้อยเพียงใด เพราะปัจจัยสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานในท้องถิ่นตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดร.ธงชัย ชิวปรีชา อนุกรรมการการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ กล่าวว่า คุณภาพการศึกษาในเชิงวิชาการ การสอบ PISA ซึ่งเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของทั่วโลก ผลจาก PISA แสดงให้เห็นว่าคะแนนของเด็กไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ ขณะที่หลายประเทศในเอเซียได้คะแนนสูง เช่น เกาหลีใต้ ใต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการลงทุนของชาวต่างชาติได้ สาเหตุที่ทำให้คะแนน PISA ไม่ดีนั้น มีเหตุผลสองประการด้วยกัน คือ 1. การที่เด็กไม่ตั้งใจทำข้อสอบ จึงควรหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้เด็กไทยทำข้อสอบได้อย่างมีคุณภาพ 2.การที่เด็กไม่คุ้นเคยกับข้อสอบมาก่อน โดยข้อสอบส่วนใหญ่เน้นการวัดทางด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ ครูจะต้องสอนให้เด็กนักเรียนคิด วิเคราะห์เป็น และในอีก 1 ปี คือในเดือนสิงหาคมปีหน้า จะมีการสอบอีกครั้ง ดังนั้น เราควรร่วมรณรงค์โดยการฝึกครูให้ออกข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นการวัดผลเทียบกับทั่วโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง