วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ ๔ องค์กร ชูธง “รั้วโรงเรียน” แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา


นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและมอธงโครงการสถานศึกษาอาสาป้องกันยาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ๔ หน่วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ป.ป.ส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถานศึกษาโดยมีนายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พลตำรวจโท วรพงษ์ ชิวปรีชาผู้ช่วยผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมลงนามในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายเร่งด่วน ภายใต้แนวคิด ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันโดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักในยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน จึงได้กำหนดสถานศึกษาต้นแบบ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๘ แห่ง โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา

ภายใต้นโยบาย “๔ ต้อง ๒ ไม่” ซึ่ง ๔ ต้องประกอบด้วย
๑.สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทในพื้นที่
๒ ต้องมีแผนงานยาเสพติดที่ชัดเจน
๓ ต้องพัฒนาระบบงานรองรับทั้ง ๔ ระบบ ได้แก่ ระบบป้องกัน ระบบเฝ้าระวัง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบบริหารจัดการ
๔ ต้องมีเครือข่ายการทำงานระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

ส่วน ๒ ไม่ ประกอบด้วย
๑ ไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มค้ายาเสพติดในสถานศึกษา
๒ ไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษาให้นำไปบำบัดรักษา เมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนตามปกติ

ที่มา ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง