วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการรณรงค์เพื่อยุติความอดอยากหิวโหยระยะที่ ๒ จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FOA

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับ Mr. Hiroyuki Konuma และคณะจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เอฟเอโอ (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) โดยมีผู้แทนจาก องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมหารือ ถึงการจัดกิจกรรมในโครงการรณรงค์เพื่อยุติความอดอยากหิวโหยระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยเตรียมจัดกิจกรรมในโครงการรณรงค์เพื่อยุติความอดอยากหิวโหย เนื่องในวันอาหารแห่งโลก ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาได้เข้ามาร่วมโครงการ ในรูปแบบการประกวดเขียนเรียงความในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งหัวข้อในการแข่งขันจะเกี่ยวเนื่องกับการรณรงค์เพื่อยุติความหิวโหย นอกจากนี้ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและผลงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้อดอยากและหิวโดยอีกด้วย

สำหรับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เอฟเอโอ (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีภารกิจในการยกระดับโภชนาการและมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรโลก ปรับปรุงสมรรถนะของการผลิตและการกระจายผลิตผลจากการเกษตร การทำไร่นา ป่าไม้ และการประมง ส่งเสริมการพัฒนาชนบท ปรับปรุงความเป็นอยู่ของชาวชนบท ซึ่งล้วนเป็นทางนำไปสู่การขจัดความหิวโหย กิจกรรมที่นำไปสู่ผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนในการเกษตร ปรับปรุงคุณภาพดิน และจัดการเกี่ยวกับแหล่งน้ำ เพิ่มพูนผลิตผลด้านการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงให้ถูกต้องตามหลักวิชา ขจัดโรคระบาดในสัตว์ พัฒนาการประมงน้ำจืด และน้ำเค็ม แสวงหาแหล่งพลังงานซึ่งใช้หมุนเวียนได้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรป่าไม้โดยประหยัด และมีการปลูกป่าทดแทน นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่โภชนาการ การปฏิรูปการเกษตร วิศวกรรมการเกษตร การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเกษตร การใช้ดาวเทียมเพื่อรวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกันน้ำท่วม

ทั้งนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เอฟเอโอ (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ. ๑๙๔๕) องค์การได้กำหนดวันที่ ๑๖ ตุลาคม ให้เป็นวันอาหารแห่งโลก (World Food Day) โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๘๓ ประเทศ

ที่มา - ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง