วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในโอกาสฉลองวันครูโลก (Thailand Teacher Congregate)

น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในโอกาสฉลองวันครูโลก (Thailand Teacher Congregate) ซึ่งเป็นมติขององค์การยูเนสโก กับไอแอลโอ ที่ประกาศให้วันที่ 5 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันครูโลก โดยการประชุมจะจัดระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค.นี้ ที่เมืองทองธานี โดย"บทบาทครูกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต" คือหัวข้อสำคัญในการประชุม นอกจากนี้ ยังมีการหารือหัวข้อย่อย 12 หัวข้อ อาทิ โอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มด้อยโอกาสกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเทคโนโลยีกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นต้น ตลอดจนหัวข้อ โอกาส คุณภาพ การมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นข้อย่อยอีก 3 หัวข้อ ที่เป็นเรื่องใหญ่ของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ ในเรื่องคุณภาพจะมีการหารือถึงครูกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพครู การประเมินวิทยฐานะ ขณะที่การมีส่วนร่วมจะเน้นไปที่การสนับสนุนภาคเอกชนกับสังคมผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือเรื่องการเสนอแนวทางพัฒนาครูกับรัฐบาลชุดใหม่ โดยเน้นที่วิชาชีพครูในอนาคต จะได้รับการส่งเสริมอย่างไรบ้าง ซึ่งครูอาจจะต้องมีสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน จะต้องมีศักยภาพมากขึ้น หรืออาจมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น กล่าวคือครูต้องให้ความรู้กับเด็กควบคู่กับชุมชน หรือให้ความรู้กับเด็กและกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสด้วย ฉะนั้น ครูจะต้องมีบทบาทมากขึ้น ทั้งนี้ ภายในงานจะมีนิทรรศการที่ให้การศึกษากับเด็ก และจะมีแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

สพฐ.ระดมโรงเรียนในฝัน สร้างความตระหนักเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นางอรทัย มูลคำ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.เร่งสร้างความตระหนักในเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด โดยเมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา สพฐ.ได้ระดมผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจำตำบลจำนวนหนึ่งมาร่วมงาน “ในฝันก้าวไกล สิทธิเด็กไทย ก้าวไปสู่อาเซียน” ในงานดังกล่าวจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสวนา ค่าย เพื่อช่วยให้ครู ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตระหนักถึงความเป็นคนไทย ความเป็นอาเซียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและสิทธิเด็ก เห็นแนวทางในการบริหารจัดการและ การจัดกระบวนการเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวรองรับประชาคมอาเซียนที่ผ่านมานั้น สพฐ.ได้ดำเนินการไปหลายเรื่องแล้ว โดยเฉพาะหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนนั้น สพฐ.ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน โรงเรียนสามารถเติมเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียนที่ต้องการให้นักเรียนของตัวเองได้เรียนรู้เข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาได้ ที่เหลือหลังจากนี้ ก็คือ สร้างความตระหนักให้แก่สถานศึกษา โดยเริ่มนจากกลุ่มโรงเรียในฝันก่อน และในวันที่ 25 ส.ค.จะมีการประชุมโรงเรียนในฝัน 2,500 โรง เพื่อชี้แจ้งเรื่องนี้ จากนั้นจะมีการขยายผลไปสู่โรงเรียนกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่โรงเรียนต้องดำเนินการรองรับอาเซียน คือ การดำเนินการเรื่องสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมถึงต้องสร้างทักษะที่จำเป็นในการอยู่ในประชาคมอาเซียนให้กับเด็ก ได้แก่ ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร การเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยสารสนเทศ การสอนทักษะชีวิตให้เด็กรู้จักคิดเป็นทำเป็นเห็นคุณค่าในตัวเอง และรู้จักการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่อาเซียน

ที่มา - ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง