วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: วันครูโลก

ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2554 ที่จะถึงนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะมีการจัดงานที่ถือเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งในปีนี้ นั่นก็คือ การจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในโอกาสวันครูโลกสัปดาห์นี้คอลัมน์สถานี ก.ค.ศ. จึงขอถือโอกาสในการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมดังกล่าว มาเพื่อให้เพื่อนครูได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดความเป็นมาดังนี้

องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันครูโลกมาตั้งแต่ปี 1994 หรือ พ.ศ.2537 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการลงนามใน "ข้อเสนอแนะว่าด้วยสถานภาพครู"(1966 Recommendation concerning the status of teachers) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 1966 (พ.ศ. 2509) โดยองค์การยูเนสโกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(International Labor Organization - ILO)

สำหรับประเทศไทย สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เริ่มจัดกิจกรรมวันครูโลกเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2547 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับโลกมาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการจัดงานฯ จึงมีมติให้จัดงานวันครูโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง งานวันครูโลกแต่ละปีจะมีหน่วยงานและองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดประชุมในหัวข้อ "การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา"
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมในหัวข้อ "การศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงของโลก"
ครั้งที่ 3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมในหัวข้อ "การศึกษากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ครั้งที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมในหัวข้อ "นวัตกรรมคุณภาพเพื่อการเรียนการสอน"
ครั้งที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมในหัวข้อ "การศึกษาเพื่อโลกอาชีพ"สำหรับปี พ.ศ.2554 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6 ในโอกาสวันครูโลก หัวข้อ "บทบาทของครูกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต"ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและหน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระดับประเทศและนานาชาติ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและวิชาชีพครูที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2554 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีดังนั้น
จึงขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานในวันดังกล่าวรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ www.en.moe.go.th/TEC

ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง