วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

ทิศทางการดำเนินงาน สพฐ. ปี ๒๕๕๕

เริ่มชัดเจนแล้วนะครับว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เราจะเดินไปทางไหนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนหนึ่งก็เป็นงานเดิมที่ต้องดำเนินการต่อไป อีกส่วนหนึ่งก็เป็นงานใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล หากนำนโยบายของรัฐบาลใหม่มาวิเคราะห์เป็นกลุ่มๆ สพฐ.มีงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปี ๒๕๕๕ ดังนี้
๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- โครงการตำราแห่งชาติ
- การส่งเสริมการอ่าน
- การศึกษาสู่อาเซียน
- การพัฒนาหลักสูตร/นวัตกรรมการศึกษา
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาโรงเรียนสู่สากล
- การพัฒนาโรงเรียนในฝัน
- การพัฒนาโรงเรียนตำบลสู่มาตรฐาน
- การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
- การส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน
๒) การสร้าง/กระจายโอกาสทางการศึกษา
- เรียนฟรีจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส/พิการ
- การศึกษาทางเลือก
๓) การปฏิรูปครู
- การปฏิรูปเงินเดือน
- การคืนครูให้นักเรียน
- การพัฒนาครูทั้งระบบ
๔) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- Tablet/Internet
- การพัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ สมาชิกรัฐสภาใหม่ ดังนั้น จึงทำให้การพิจารณางบประมาณล่าช้าออกไปอีกประมาณ ๕ เดือน ดังนี้
๒๓–๒๔ ส.ค. ‘๕๔ รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
๖ ก.ย. ‘๕๔ ค.ร.ม.ให้ความเห็นชอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน
๗-๒๑ ก.ย. ‘๕๔ ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและปรับแผนปฏิบัติราชการ ปี ‘๕๕
๒๒ ก.ย. ‘๕๔ ส่วนราชการส่งคำของบประมาณ ปี ‘๕๕
๒๕ ต.ค. ‘๕๔ ค.ร.ม.ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ปี ‘๕๕
๓ พ..ย. ‘๕๔ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณ วาระ ๑
๖ ก.พ. ‘๕๕ วุฒิสภาให้ความเห็นชอบงบประมาณ ปี ‘๕๕
ถึงแม้ว่างบประมาณจะล่าช้าออกไปอีกประมาณ ๕ เดือนก็ตาม แต่เราก็จะได้งบประมาณมาส่วนหนึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ งบดังกล่าวจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนรายเดือน หมายความว่าเราจะทำงานและได้รับเงินเดือนต่อเนื่องต่อไป สพฐ. ตั้งงบประมาณไว้แล้วทุกตำแหน่ง มีเพียงครูวิทย์-คณิตเท่านั้น ที่ถูกสำนักงบประมาณตัดงบประมาณไป แต่ สพฐ.เสนอขอทบทวนไปแล้วครับ และก่อนสิ้นกันยายน ๒๕๕๔ นี้ สพฐ.จะแจ้งให้ทราบเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง แจ้งทุกตำแหน่งครับ ไม่ใช่เฉพาะครูวิทย์-คณิตเท่านั้น เพื่อให้เขตพื้นที่/โรงเรียนรับทราบและทำสัญญาจ้างต่อไป

ที่มา - จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ ๘/๒๕๕๔
โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง