วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ไขข้อข้องใจการประเมินวิทยฐานะ เกณฑ์ ว5 (1)

หลังจากที่ ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และ/หรือที่เรียกว่า เกณฑ์เชิงประจักษ์ หรือเกณฑ์ ว5 นั้น ปรากฏว่าขณะนี้มีผลผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ประมาณ 400 กว่าราย ในขณะเดียวกันก็มีข้อหารือต่างๆ เข้ามายังสำนักงาน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ นี้หลายกรณีด้วยกัน สำนักงานก.ค.ศ.เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครู จึงขอนำมาไขข้อข้องใจกันในสถานี ก.ค.ศ. แห่งนี้ ดังนี้

1.ถามก.ค.ศ.มีแนวทางการพิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติอย่างไร เหตุใดบางรางวัลที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอย่างแพร่หลาย เช่น รางวัลครูดีในดวงใจ จึงไม่ได้รับการรับรอง

ตอบก.ค.ศ.ได้พิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปตามแนวทางที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ว5/2554 ซึ่งต้องมีองค์ประกอบครบ 4 ข้อ คือ 1) ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้รางวัล หรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นผู้ให้รางวัล 2) ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัล ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาว่ารางวัลนั้นส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัลมีการดำเนินการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันยังคงมีการให้รางวัลอยู่ 3) มีหลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวชี้วัดที่ชัดเจน พิจารณาจาก 3.1 การเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีโอกาสเข้ารับการพิจารณาอย่างกว้างขวาง เช่น ในสังกัดทั่วประเทศ ทุกสังกัดทั่วประเทศ หรือระหว่างสังกัดร่วมกันทั่วประเทศ หรือโครงการในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ และ 3.2 ส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์มีการประเมินในขั้นสุดท้าย และ 3.3 หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานอื่น เป็นผู้ลงนามในการประกาศเกียรติคุณ/เกียรติบัตรโล่ ฯลฯ 4) ส่งผลการต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจนเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจาก 4.1 มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน เช่น การสร้างนวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน เป็นต้น 4.2 กรณีที่เสนอรางวัลเป็นงานวิจัย งานวิจัยนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษา การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน ทั้งนี้ ก.ค.ศ.ได้พิจารณารับรองรางวัลฯตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณา ซึ่งอาจมีบางรางวัลที่ส่วนราชการไม่ได้เสนอ หรือบางรางวัลที่ส่วนราชการเสนอ แต่เมื่อพิจารณาแล้วมีองค์ประกอบไม่ครบทุกองค์ประกอบ เช่น รางวัลครูดีในดวงใจ สพฐ.มิได้มีการตรวจสอบในขั้นสุดท้าย จึงยังมิได้ให้การรับรองในครั้งนี้ ยังมีอีกหลายคำถามขอให้ติดตามในฉบับหน้าต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งเลื่อนการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในโอกาสวันครูโลก ณ อิมแพคเมืองทองธานี จากเดิมวันที่ 17-19 ตุลาคม 2554 ไปเป็นปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีการเกิดภาวะน้ำหลากและอุทกภัยในหลายพื้นที่ในประเทศไทย

ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง