วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกลยุทธ์ของ ศธ.

(11 ต.ค. 54) ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการรองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องจาก 4 องค์กรหลัก ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สอศ.) กว่า 70 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยรายละเอียด แผนปฏิบัติงาน และขั้นตอนการดำเนินงานและมอบหมายให้ 5 องค์กรหลัก ศธ. รับผิดชอบใน 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก มอบหมายให้ สป.ศธ.รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้ มอบหมายให้ สพฐ. รับผิดชอบ
ยุทศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ มอบหมายให้ สกอ. รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ มอบหมายให้ สกศ. รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มอบหมายให้ สพฐ. รับผิดชอบ
ยุทศาสตร์ที่ 6 การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ มอบหมายให้ สกอ. รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มอบหมายให้ สป.ศธ. รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมการมีงานทำ มอบหมายให้ สอศ. รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการกลยุทธ์ของ ศธ. มอบหมายให้ สกศ. รับผิดชอบ

“สำหรับการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการประชุมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการกลยุทธ์ของ ศธ. ซึ่งมี 4 มาตรการ คือ
1.ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3.การปรับโครงสร้างการบริหารภายในเพื่อดำเนินงานเชิงบูรณาการ
4.การสื่อสาร รณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพิจารณาในแต่ละมาตรการ และหาข้อสรุปเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานต่อไป” ดร.จิรพรรณ กล่าว

ที่มา - ข่าวสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง