วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มติ ครม. ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

สำหรับประวัติ ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล เกิดที่ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ จนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเคมี ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เคยเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี ๒๕๔๘ ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ และการค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพร เพื่อการพัฒนาเป็นยาชนิดต่างๆ

เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ครม.ได้เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และมอบหมายหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามผลการหารือของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยในส่วนของการดำเนินการในระยะของการช่วยเหลือระหว่างที่ระดับน้ำในพื้นที่ยังท่วมสูง (ระยะเวลาประมาณ ๔-๖ สัปดาห์) ให้ทุกกระทรวงเร่งจัดทำแผนการดำเนินการในรายละเอียด แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวบรวม วิเคราะห์ จัดกลุ่ม และลำดับขั้นตอนการดำเนินการในภาพรวมให้เป็นระบบและไม่เกิดความซ้ำซ้อนก่อนนำเสนอ ครม.ในสัปดาห์ต่อไป

รองโฆษก ศธ. กล่าวด้วยว่า ครม.ได้อนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับเงินประจำงวด เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ๒๕๕๔ โดยให้มีผลย้อนหลังในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการไปก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติด้วย ทั้งนี้จนกว่าอุทกภัยจะสิ้นสุด และอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นกรณีพิเศษ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ศปภ. เริ่มปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ครม.เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวงเงิน ๒,๓๘๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีนโยบายขาดดุลงบประมาณ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของกระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น โดยให้สำนักงบประมาณนำข้อเสนอต่างๆ ไปจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ และนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ทั้งนี้ การปรับลดงบประมาณรายจ่ายมีจำนวนทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำไปจัดสรรเพิ่มในยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม แผนงานเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และเมื่อรวมกับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและสาธารณภัย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท จะทำให้มีงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท

แต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
ครม.เห็นชอบรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการที่นายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการ และรับทราบรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการที่รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับการบริหารราชการ และส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ซึ่งในส่วนของ ศธ. คือ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา - ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง