วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สมศ.ผ่อนผันสถานศึกษายื่นข้อมูลปีล่าสุดประเมิน

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)(สมศ.) เปิดเผยว่าจการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สมศ.กำหนดแผนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาไว้ 8,933 แห่ง แบ่งเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,641แห่ง ด้านการอาชีวศึกษา 209 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 83 แห่ง ซึ่ง ณ วันนี้มีข้อมูลสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินและประสบอุทกภัยแล้วจำนวน 3,383 แห่ง โดยสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยนั้น สมศ.ได้วางแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1.สถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2555) ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ มีมติให้สามารถเลื่อนการประเมินออกไปได้

2.จากหลักเกณฑ์การประเมินภายนอกของ สมศ.สถานศึกษาต้องใช้ข้อมูลย้อนหลัง3 ปี เพื่อให้คณะกรรมการได้นำมาใช้ประกอบการประเมินนั้น กรณีที่ข้อมูลได้รับความเสียหาย หรือเกิดชำรุด กรรมการบริหารมีมติให้ใช้ข้อมูลปีล่าสุดได้ ทั้งนี้ สมศ.จะประสานขอข้อมูลรายชื่อและจำนวนสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย กับต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การรับรองว่าสถานศึกษาใดที่ประสบความเสียหายจนต้องเลื่อนการประเมินออกไป และสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบต้องแจ้งเรื่องมาที่ สมศ.ด้วย หากสถานศึกษาแห่งใดไม่ส่งเรื่องมา สมศ.จะไม่สามารถดำเนินการเลื่อนการประเมินให้ได้

“สมศ.ได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษาที่พร้อมจะรับการประเมินคุณภาพภายนอกก่อนเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินก่อนได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษานั้นๆ ในการที่จะมีข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป” ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าว

ผอ.สมศ.กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น สมศ.ตระหนักถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย คือสถานศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว มีความประสงค์ช่วยเหลือดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ผ่านโครงการ “สมศ. ส่งความเมตตา พัฒนาสถานศึกษา” โดยมีแผนดำเนินการช่วยเหลือไว้ ดังนี้ สมศ. จัดหาเงินเพื่อดำเนินการจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ส่วนหลังน้ำลด จัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อรับบริจาคสิ่งของ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย โดย สมศ.จะเป็นผู้ประสานระหว่างผู้บริจาคกับสถานศึกษา ไม่รับเป็นเงินสด หากสถานศึกษาที่ต้องการความอนุเคราะห์ หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาค/สนับสนุนโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อ ได้ที่สมศ.เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 24 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทาง www.onesqa.or.th โทร.02-216-3955ต่อ223-224 หรือติดต่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง