วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

ฝ่ายเลขาได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบเรื่องการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๐ อนุมัติในหลักการให้ทางกระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สร้างความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน มีระเบียบวินัยและรักความสามัคคี สร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขั้นในครอบครัวของสังคมไทยอย่างมั่นคง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ใช้ตราสัญญาลักษณ์ของงานเป็นตราสัญญาลักษณ์แบบเดิมที่ใช้ในปีที่ผ่านมาอีก 1 ปี และสถานที่จัดงานจะจัด ณ พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า และในส่วนของการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น จะใช้เกณฑ์เดิม คือ ต้องเป็นนักเรียน / นักศึกษา และต้องเกิดไม่ก่อน ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด และเรียนดี ชอบช่วยเหลือสังคม ประพฤติดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือบิดามารดา ประกอบอาชีพสุจริต และช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตรายที่อาจจะทำให้เสียชีวิตหรือทรัพย์สินได้รวมถึงเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจาก ๑๗ ส่วนราชการหรือองค์กรที่รับผิดชอบเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๖ คน

ในส่วนของการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาตินั้น ผู้สมัครจะต้องเกิดไม่ก่อน ปี พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นผู้ชนะการประกวด ในประเภทบุคคล หรือทีมในการแข่งขันระดับนานาชาติ รางวัลที่ ๑, ๒ และ ๓ ในด้านวิชาการ ด้านศิลปะและดนตรี ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านทักษะผีมือวิชาชีพ และจะคัดเลือกจำนวน ๒๒๗ คน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน พร้อมส่งรายชื่อในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยเด็กที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดจะเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อรับโล่ และประกาศเกียรติคุณบัตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
พร้อมกันนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังให้ข้อเสนอแนะในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติว่านอกเหนือจากที่จะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้ว ควรเชิญบุตรชายของนายกรัฐมนตรีมาร่วมในงานดังกล่าวด้วย

ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง