วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มติ ครม. ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ครม.เห็นชอบในหลักการวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ รายการงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน วงเงินงบประมาณรวม ๒,๖๕๐ ล้านบาท เพื่อให้จังหวัดและส่วนราชการใช้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

จัดสรรให้จังหวัดที่กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ๑ จังหวัด ๑ เขต กรุงเทพมหานคร + จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม รวม ๒๕ จังหวัดจังหวัดละ ๕๐ ล้านบาท เป็นเงิน ๑,๒๕๐ ล้านบาท
จัดสรรให้ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แห่งละ ๑๐๐ ล้านบาท กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แห่งละ ๕๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑,๔๐๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย

ให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเหตุเฉพาะหน้าก่อน และจะต้องควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่นใดของทางราชการ โดยให้กระทรวงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

เห็นชอบหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบความพร้อมด้านต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ตามที่สำนักงบประมาณเสนอดังนี้

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีความพร้อมของแบบรูปรายการ และประมาณราคา พร้อมทั้งแสดงสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจน

มีข้อมูลแสดงระดับความเสียหาย ถ้าเสียหายทั้งหมด ๘๐-๑๐๐% (โครงสร้างทั้งหมดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้) เสียหายบางส่วน ๔๐-๘๐% (โครงสร้างบางส่วนเสียหาย แต่ไม่ใช่โครงสร้างหลัก สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้) และเสียหายเล็กน้อย ไม่เกิน ๔๐% (เกิดความเสียหายเฉพาะส่วนที่ไม่กระทบกับโครงสร้างและ การใช้งาน)

ต้องไม่เกิดภาระงบประมาณในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

สรุปทางเลือกในการดำเนินการ - ไม่สามารถที่จะใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้เลย ต้องก่อสร้างใหม่อย่างเร่งด่วน เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ - สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิมอย่างเร่งด่วน เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม - สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยปรับปรุงเล็กน้อย เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม - ไม่สามารถที่จะใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้เลย ถ้าก่อสร้างใหม่จะใช้เวลามากกว่า ๑ ปี เห็นควรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบความพร้อมด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน

มีข้อมูลแสดงระดับความเสียหายด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน เสียหายทั้งหมด ๘๐-๑๐๐ % (เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้) เสียหายบางส่วน ๔๐-๘๐ % (เสียหายบางส่วน จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและเงินลงทุนในการฟื้นฟู) เสียหายเล็กน้อย ไม่เกิน ๔๐ % (เสียหายบางส่วน สามารถดำเนินการได้ทันทีและใช้เงินลงทุนไม่มาก)

มีการแสดงประโยชน์ของโครงการอย่างชัดเจน

มีรายละเอียดแผนการดำเนินงาน ที่แสดงถึง รายละเอียดสถานที่ กิจกรรม ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา และหน่วยงานรับผิดชอบ

มีประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ

สรุปทางเลือกในการดำเนินการ คือ ๑) มีความพร้อม ความเหมาะสม และความเร่งด่วน เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามคำขอ ๒) มีความพร้อมและมีประโยชน์ในบางกิจกรรม เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเฉพาะกิจกรรมตามความจำเป็นและเหมาะสม ๓) ขาดความพร้อมและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เห็นควรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบความพร้อมด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
มีข้อมูลปริมาณและสถานบุคคลหรือครัวเรือนของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

มีการแสดงประโยชน์ของโครงการอย่างชัดเจน

มีรายละเอียดสถานที่ กิจกรรม/โครงการ ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา และหน่วยงานรับผิดชอบ

มีประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ

สรุปทางเลือกในการดำเนินการ ๑) มีความพร้อมและมีประโยชน์สูง เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามคำขอ ๒) มีความพร้อมและมีประโยชน์ในบางกิจกรรม เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเฉพาะกิจกรรม ๓) ขาดความพร้อมและไม่เร่งด่วน เห็นควรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา ได้เปลี่ยนแปลงการจัดตั้งส่วนราชการภายในเฉพาะ ๒ ส่วนราชการ คือ ๑) สำนักฝึกอบรม เปลี่ยนเป็นสำนักสิริพัฒนา ๒) สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ เปลี่ยนเป็นสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอีก ๗ ส่วนราชการคงเดิม

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง