วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หลักสูตรเพื่อการมีงานทำนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังการนำเสนอการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำ ของจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ จากนี้ไปจะจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ภายใต้ ๗ กลุ่มหลัก ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมองศักยภาพของตนเองและนักเรียน พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าพื้นที่ตัวเองมีศักยภาพเชิงเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นอย่างไร ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยที่เป็นพี่เลี้ยงต้องทำหลักสูตรดังกล่าวเช่นเดียวกัน เพื่อนำมาผสานกันในการสร้างหลักสูตรให้เชื่อมโยงกันทุกระดับการศึกษา

“ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ให้นักเรียนทำโครงงาน ซึ่งไม่ใช่เป็นวิชาเรียน ต่อไปจะต้องนำองค์ความรู้จากนักวิชาการมาทำให้โครงงานและวิชาการเป็นเรื่องเดียวกัน และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนต่อไปจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นงาน “ศิลปะและหัตถอุตสาหกรรม” นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมี “ ๑ สพท.๑ โรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ” ซึ่งเป็นโรงเรียนองค์ความรู้เฉพาะพื้นที่ ที่สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้ด้วย “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การเรียนระดับอาชีวศึกษากับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความแตกต่างกันเพราะการเรียนระดับอาชีวะเน้นภาคปฏิบัติโดยตรงและจะปรับเป็น “สถาบันอาชีวะและการประกอบการ” แต่มัธยมเชิงปฏิบัติการเน้นวิชาการชั้นสูงและการนำเทคโนโลยีสมัยมาใช้ โดยนำวิจัยที่สำเร็จแล้วมาใช้ประกอบในการศึกษาเป็นเชิงวิชาการเพื่อสร้างนักวิชาการและการเป็นผู้ประกอบการ

กลุ่มสารนิเทศ กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง