วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มติ ครม. ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

รมช.ศธ.กล่าวว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยหลักการเป็นการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้

กำหนดให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ อำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ส่วนหนึ่งจากเงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

กำหนดองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และให้มีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สภาคณาจารย์ และคณะกรรมการนโยบายวิชาการ โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนด

กำหนดให้อธิการบดีซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัย กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง คุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ของอธิการบดี

กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด

กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กำหนดปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

กำหนดบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมายฯ โดยมิชอบ และการปลอม หรือทำเลียนแบบ หรือใช้ ซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กำหนดบทเฉพาะกาล เกี่ยวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณและรายได้ องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย การดำรงตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การโอนบรรดาข้าราชการและพนักงาน การคงฐานะของบรรดาคณะกรรมการ สิทธิการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเดิม การยุบเลิกตำแหน่ง ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศต่างๆ

สำหรับความเป็นมาในการควบรวมหรือหลอมรวมมหาวิทยาลัยนั้น ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยได้เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการอุดมศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐใหม่ รวมทั้งกรณีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ครม.ได้เห็นชอบการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวนทั้งสิ้น ๗๘,๖๘๓.๕ ล้านบาท และมอบหมายให้สำนักงบประมาณนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมมากที่สุดคือ กระทรวงมหาดไทย ได้รับเพิ่ม ๑๖,๙๘๐.๓ ล้านบาท กระทรวงคมนาคม ๑๔,๕๘๔.๔ ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการ ๖,๘๔๖.๕ ล้านบาท ส่วนงบกลางได้รับการจัดสรรเพิ่มอีก ๕,๖๖๐ ล้านบาท โดยกระทรวงกลาโหมได้เพิ่ม ๒,๘๕๐.๒ ล้านบาท ขณะที่งบประมาณที่เพิ่มเติมทั้งหมดจะมีรายการผูกพันงบประมาณ ๖ รายการ วงเงินรวม ๒,๙๒๘.๕ ล้านบาท เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๔๓๙.๓ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปีต่อๆไป ๒,๔๙๘.๒ ล้านบาท คาดว่าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใดพิจารณาเห็นว่า ยังมีรายการใดเป็นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน/วาระแห่งชาติของรัฐบาลและจำเป็นต้องขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายฯ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งประสานงานและยืนยันในรายละเอียดไปยังสำนักงบประมาณโดยด่วนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง