วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔


รมว.ศธ.กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เป็นการพิจารณาทิศทางของหลักสูตรการพัฒนาการศึกษาว่าควรจะดำเนินการอย่างไร พร้อมทั้งรับนโยบายเรียนรู้การปฏิบัติ และมอบหมายงานในทุกด้าน ซึ่งคาดว่าหลักสูตรทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

นอกจากนี้ จากการที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ พบว่า ศธ.เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูง แต่ที่ผ่านมาขาดการนำแผนยุทธศาสตร์มาเป็นแนวทางการพัฒนา ขณะที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ ศธ.นั้น จะปรับปรุงพัฒนาโดยคำนึงถึงแค่ปัจจัยภายในไม่ได้ แต่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยภายนอก ซึ่งหมายถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ของประเทศคู่ค้าใน ๕ ภูมิภาคอีกกว่า ๒๐๐ ประเทศ ไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมตัวรับมือ และ รมว.ศธ.ได้วางยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖) ที่เน้น ๕ ศักยภาพของพื้นที่ ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ และ ๕ ภูมิภาคหลักของโลก เป็นแนวทางขับเคลื่อน รวมทั้ง ศธ.ในฐานะรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องติดตามการพัฒนาของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิดในทุกมิติด้วย

สำหรับการจัดทำหลักสูตรมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จะต้องจัดทำหลักสูตรมัธยมเชิงปฏิบัติการโดยยึด ๕ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ และวิชาการและวิจัย โดยครั้งนี้ขอให้เริ่มต้นวางแผนการจัดทำหลักสูตรในกลุ่มเกษตรกรรม ในสาขาพืช สัตว์ ประมง และวนศาสตร์ ซึ่ง สพฐ.ต้องจัดทำตารางการดำเนินการออกมาและมอบให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นโรงเรียนจะต้องคิดวิธีการร่วมกับมหาวิทยาลัยและนักวิจัยที่มีหน้าที่ดูแล โดยในปี ๒๕๕๕ ต้องการเห็นความพร้อมของโรงเรียนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน การทำงานของ ศธ.ต่อจากนี้ไป จะเน้นการกระจายอำนาจและการตัดสินใจไปให้แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยดำเนินการตามศักยภาพ และเน้นการทำงานที่ใช้ทั้งหลักวิชาการและองค์ความรู้ในทุกๆ กิจกรรม เพื่อให้ระบบการศึกษาทั้งระบบได้มีการปรับตัว
สำหรับงบประมาณปี ๒๕๕๖ ศธ.จะเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน โดยงบประมาณจะได้มากน้อยขึ้นอยู่กับศักยภาพการพัฒนาของแต่ละเขตพื้นที่ พื้นที่ใดส่งแผนการพัฒนาก่อน ก็จะได้รับพิจารณาก่อน รวมทั้งการทำงานของ ศธ.จะไม่ฝากความหวังไว้กับหน่วยงานอื่น เพราะเชื่อว่า ศธ.สามารถทำได้ด้วยตนเอง

ภายหลังพิธีเปิดการประชุม รมว.ศธ.ได้มอบโล่ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลดำเนินการลูกเสือดีเด่น ๑๐ เขตพื้นที่ และรางวัลชมเชย ๑๘ เขตพื้นที่ด้วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง