วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Teachers TV

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโทรทัศน์ครู Teachers TV ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.กล่าวว่า การดำเนินโครงการ Teachers TV เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะเติมเต็มความรู้ ทักษะ และความชำนาญจากครูที่มีประสบการณ์ และมีผลงานโดดเด่น เพื่อเผยแพร่ให้ครูทั่วไปได้รับรู้ และนำเทคนิควิธีการไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนของตนต่อไป แต่พบว่าขณะนี้ยังขาดการบูรณาการสื่อทั้งหมดของ ศธ.ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ การบูรณาการการทำงานของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ก็จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน

รมว.ศธ.ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการว่า ควรจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ และนโยบายการพัฒนาหลักสูตร ๗ กลุ่มสาขาใหม่ โดยผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำเนื้อหา การผลิตรายการ และการเผยแพร่ จะต้องศึกษายุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ และนโยบายการศึกษาของ รมว.ศธ.ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อแปลงยุทธศาสตร์และนโยบายสู่รายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดทำรายการจะต้องมีการคัดกรององค์ความรู้ก่อน จากนั้นจึงแปรเป็นสื่อที่สามารถเข้าใจได้ง่าย แล้วจึงผลิตเป็นรายการต่อไป เมื่อแต่ละรายการที่ผลิตมีองค์ความรู้เป็นที่ตั้ง ก็จะเกิดประโยชน์และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน

นอกจากนี้ รมว.ศธ.ยังได้มอบหมายให้ที่ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนการผลิตและเผยแพร่รายการ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ เป็นประธาน ศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ ผู้แทนจากองค์กรหลักของ ศธ. ได้แก่ สกอ. สพฐ. สอศ. สป. กศน. สช. ก.ค.ศ. และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่ในการร่างแผนการผลิตรายการ ดำเนินการด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ และบูรณาการการทำงาน ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเสนอร่างแผนการผลิตรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโทรทัศน์ครู ภายใน ๑๐ วัน เพื่อให้การดำเนินงานโทรทัศน์ครูสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ เกิดพลังการทำงานของหน่วยงาน ศธ.ในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบรายการ ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ในสังกัด ศธ. ให้ทุกโรงเรียนและทุกสถานศึกษา ได้ดูรายการของ ศธ. เพื่อคนของ ศธ. อย่างแท้จริง ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นโทรทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ช่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง