วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

ยืดเวลารับรองความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู 1 ปี

นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เสนอพิจารณาการขยายระยะเวลาการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ที่สถาบันจัดการศึกษานอกที่ตั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการคุรุสภาได้มีมติให้ออกประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ที่สถาบันจัดการศึกษานอกที่ตั้ง โดยกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องขอรับรองความรู้โดยการเทียบโอน หรือทดสอบความรู้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2554 หลังสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่ามีสถาบันอุดม ศึกษาหลายแห่งทำหนังสือมายังคุรุสภาขอให้มีการขยายระยะเวลาในการเทียบโอนความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ออกไป เนื่องจากยังมีนักศึกษา ป.บัณฑิต ทั้งที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และกำลังจะสำเร็จการศึกษาแต่อยู่ระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เลขาธิการคุรุสภากล่าวอีกว่า บอร์ดคุรุสภาได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้วจึงมีมติให้มีการขยายระยะเวลาการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเสนอออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2555 โดยสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะออกประกาศแก้ไขในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้ หากสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ขอขยายในครั้งนี้แล้วก็คงยากที่จะมีการขยายเวลาในรอบที่ 2 อีก ดังนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยใดที่ยังตกค้างไม่ได้ยื่นขอรับรองความรู้จะต้องเร่งรัดดำเนินการโดยด่วน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2555 แต่เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างมาก ที่ประชุมจึงหยิบยกไปประชุมในครั้งต่อไป.

ที่มา: http://www.thairath.co.th

ส่งกฤษฎีกาตีความสอบขอ/ต่อตั๋วครูขัดพ.ร.บ.หรือไม่
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทำหนังสือหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการจัดสอบเพื่อขอใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ว่าขัดกับพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือไม่

"เนื่องจากบอร์ด คุรุสภา มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เกี่ยวกับการจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับผู้จบใหม่ จึงจำเป็นต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วนำกลับมาเข้าบอร์ด คุรุสภา เพื่อ ทราบอีกครั้ง ซึ่งหากคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความออกมาอย่างไรก็คงต้องว่าไปตามนั้น"

นายองค์กร กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเห็นว่าหากจะจัดสอบควรสอบเฉพาะการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ปฏิบัติวิชาชีพ หรือผู้ที่ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแล้วไปประกอบวิชาชีพอื่น เมื่อครบกำหนด 5 ปี จะกลับมาขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก็ควรจะมีการทดสอบความรู้มากกว่า

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง