วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕


รมว.ศธ.กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร และที่หน่วยงานสังกัด ศธ.ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทของตนเอง ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนแสดงความสามารถ ริเริ่ม สร้างสรรค์ และเชื่อมั่นในตนเอง

จึงขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาลูกหลานมาเที่ยวงานวันเด็ก ทั้งในส่วนที่ ศธ.จัดขึ้นที่สนามเสือป่า และในส่วนของรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาล โดยเด็กๆ จะได้พบกับนายกรัฐมนตรี นอกจากจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้ว ตัวแทนเด็กที่กล้าพูด กล้าแสดงออก และผ่านการคัดเลือกการพูดภาษาอังกฤษในระดับภาค จะได้สนทนาภาษาอังกฤษกับนายกรัฐมนตรีในปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking Year) ด้วย

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของ ศธ.ในปีนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ รมว.ศธ.จะนำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังโอวาท และในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ได้จัดกิจกรรมเน้นสาระความรู้ พัฒนาความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความมีวินัย และความสนุกสนาน ภายใต้แนวคิด “๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์” ซึ่งประกอบด้วย โซนจิตรกรน้อย โซน Mini Theater 4D โซนเซียนท้าประลอง โซนกีฬาท้าสนุก โซนนิทานสายรุ้ง โซน Hot Air Balloon ของขวัญจากฟากฟ้า โซนบ้านการ์ตูน และโซนเวทีการแสดง นอกจากนี้ยังมีการแสดงโปงลางเด็กกรุง “ร่มจิกออนซอน” การแสดง Dog Show มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดารา การเล่นเกม กิจกรรมด้านศิลปะ เครื่องเล่นสวนสนุก โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดบูธกิจกรรมและนำเกม ของขวัญ ขนม มาแจกกับเด็กๆ ที่ร่วมงาน อีกกว่า ๑๐๐ หน่วยงาน

สำหรับหนังสือวันเด็กในปีนี้ ใช้ชื่อว่า “น้ำใจเด็กไทย ใสสะอาด” ซึ่ง ศธ.จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่คำขวัญวันเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านและการเขียน เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และสร้างความตระหนักเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์


รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นอนาคตของประเทศ จะต้องก้าวเข้ามาพัฒนาและรักษาประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เด็กไทยทุกคนเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ขอให้ทุกคนให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ถูกทาง เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กได้ก้าวสู่อนาคตอย่างสมบูรณ์

โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกับ ศธ.ในการจัดงานครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด การรถไฟแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน รวมทั้งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดการจัดงาน

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง