วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

รมว.ศธ.เร่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก-ปลอดคอรัปชัน

รมว.ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้ ศธ.มีโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๒๐ โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และอีกกว่า ๒,๐๐๐ โรงเรียน ที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า ๑๐ คน จึงได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดูแลและหารือกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้ได้อย่างไร เพราะการจัดการศึกษาจะต้องมีเกณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมืออยู่พอสมควร จะต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชนว่า ถ้าให้ลูกหลานเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน แต่ไม่มีไฟฟ้า นักเรียนก็จะไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ แต่ถ้าให้เรียนในโรงเรียนที่ไกลบ้าน แต่มีเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ จะดีกว่าหรือไม่ ครูที่ต้องย้ายก็จะได้รับเงินเดือนเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม การบริหารจัดการก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และถ้าโรงเรียนขาดงบประมาณในการดำเนินการ ก็จะของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมให้ต่อไป ส่วนการจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง ๑๐,๐๐๐ โรงเรียน คงเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่บนดอย บนภูเขาห่างไกล การเดินทางลำบากและใช้เวลานาน ศธ.จึงจะนำโครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้องเข้ามาช่วยดูแล ส่วนโรงเรียนใดที่ยังไม่สามารถยุบได้จริงๆ ศธ.จะปรับรูปแบบการเรียนการสอน เช่น อาจจะใช้สื่อทางไกล หรือจัดครูเก่งไปให้ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สำหรับงบประมาณด้านการศึกษานั้น ศธ.มีงบประมาณไม่มากนัก และมีการนำงบประมาณไปซื้ออย่างอื่นเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการคอรัปชันด้วย ดังนั้นถ้าลดการคอรัปชันลงได้ ก็จะมีงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียนได้ทั้งหมด สามารถนำงบประมาณไปจ้างครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ จึงอยากจะขอให้สื่อมวลชนช่วยสอดส่องและช่วยกระจายข่าวด้วยว่า ต่อจากนี้ไป ศธ.จะต้องปลอดการคอรัปชัน ลดการบังคับครูอาจารย์ ทั้งยังส่งเสริมให้ครูอาจารย์ได้มีจินตนาการ ได้คิดเป็น ทำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น รวมทั้งการเป็นหนี้สินของครู ซึ่งหมายถึงครูยังคิดไม่เป็น ถูกบางองค์กรชักจูงให้กู้เงิน จึงเตรียมจะจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมให้กับครู เพื่อลดรายจ่ายของครูและให้ได้คิดเป็น ทำเป็น แต่ถ้าครูยังเป็นหนี้อยู่ ก็ต้องเพิ่มรายได้และขยายโอกาสต่อไป
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง