วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปรับฐานะ 24 ร.ร.นิติบุคคล

ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุม เรื่องโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำร่องสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ในฐานะสถานศึกษานิติบุคคล ซึ่งต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีอิสระ โดยสกศ.ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนากฎหมาย เพื่อการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล การศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดศธ. และขยายผลไปสู่การทดลองใช้ และพัฒนากฎหมาย เพื่อบริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24 แห่ง โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 เพื่อนำร่องการบริหาร และปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายที่จำเป็น เสริมสร้างให้สถานศึกษานิติบุคคลบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลาการวิจัย ด้านนายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีแนวคิดที่จะให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีความอิสระ และคล่องตัว โดยสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษามีศักยภาพสูง มีความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งจะเชื่อมโยงถึงการบริหารจัดการเรื่องอื่นๆและสามารถก้าวไปสู่โรงเรียนที่มีความอิสระ การนำร่องการพัฒนาคุณภาพ และการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล มีความจำเป็นอย่างยิ่งจะทำให้เห็นภาพที่ดำเนินการ ต่อไปสพฐ.จะเข้ามาดูแลการบริหารจัดการเพื่อจะทำให้เกิดความคล่องตัว การนำร่องจะทำให้เกิดการการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนมีความเข้มแข็ง ผู้บริหารสามารถจัดการได้อย่างอิสระ นักเรียนสามารถพัฒนาโดยไม่มีกรอบ ศธ.ต้องการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และนำเรื่องนี้ไปคิดต่อเพื่อนำไปสู่โรงเรียนที่ใกล้เคียงกับนิติบุคคลมากยิ่งขึ้น ที่มา - นสพ.ข่าวสด

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง