วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่ รมว.ศธ.เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา จำนวน ๔๑ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ๑. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน คือ นายอุดม พรมพันธ์ใจ และนายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว ๒. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ นายนภดล ทองนพเก้า และนายธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ ๓. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ คือ รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร และนายวิรัตน์ รัตตากร ๔. กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ คือ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) และพระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ๕. กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คือ นายสมัย เจริญช่าง ๖. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น คือ บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ และพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) ๗. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑. นางพรนิภา ลิมปพยอม ๒. นายเจริญ ทั่งทอง ๓. รองศาสตราจารย์ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ ๔. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ๕. นางรัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ๗. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) ๘. ศาสตราจารย์พิเศษมณฑล สงวนเสริมศรี ๙. นายสมนึก พิมลเสถียร ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ผังนิรันดร์ ๑๑. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ๑๒. นายณัฐวุธ วัชรกุลดิลก ๑๓. นายสมาน เลิศวงศ์รัตน์ ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ๑๕. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ๑๖. นายวิชัย ตันติกุลานันท์ ๑๗. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ๑๘. รองศาสตราจารย์ พันเอก เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ ๑๙. นายสมบัติ อุทัยสาง ๒๐. นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร ๒๑. นายประยูร เลาหบุญญานุกูล ๒๒. นางสาวหญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี ๒๓. นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ๒๔. ศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง ๒๕. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ ๒๖. รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ ๒๗. นางสาวอวัสดา ปกมนตรี ๒๘. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ๒๙. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ๓๐. นายอาณัฐชัย รัตตกุล แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ครม.อนุมัติตามที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) เสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ดังมีรายนามต่อไปนี้ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางสิริกร มณีรินทร์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายไชยยง รัตนอังกูร นายสมชัย ส่งวัฒนา นายอนุพร อรุณรัตน์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง