วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ ใน อ.ก.ค.ศ.

ที่ประชุมอนุมัติตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๑) นายสุวัฒน์ มั่งมีทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม เป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
๒) นายอาทิตย์ ไชยเสนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๓) นายณัฐชัย มาเมือง ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพลงไสว เป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒
๔) นายบุญเชิด มณีเขียว ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลาดหิน เป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

อนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ด้วย สพฐ.มีความประสงค์ขออนุมัติให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) ที่ดำรงตำแหน่งครบ ๔ ปี ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปเป็นเวลา ๑ ปี จำนวน ๑๐ ราย เนื่องจากเห็นว่าข้าราชการดังกล่าวมีภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับขณะนี้ ก.ค.ศ.ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสับเปลี่ยนหน้าที่หรือย้าย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ส่วนราชการดำเนินการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๐ ราย อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไปเป็นเวลา ๑ ปี ดังนี้

๑) นายจำนง ยอดขำ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑
๒) นายธวัชชัย พิกุลแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต ๔
๓) นายวินัย ทองรัตน์ สพป.ตรัง เขต ๑
๔) นายคนึง ย้อยเสริฐสุด สพป.ตรัง เขต ๒
๕) นายสุรเสน ทั่งทอง สพป.พิจิตร เขต ๑
๖) นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
๗) นายสุรพล น้อยแสง สพป.สระแก้ว เขต ๑
๘) นายศักดิ์ชัย บรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๒
๙) นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๑๐) นายวิทยา ศักดา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

หมายเหตุ รายที่ ๑ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่ออีก ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ส่วนรายอื่นๆ ครั้งที่ ๑

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ "การให้ครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ ด้วยการประเมินสมรรถนะ (TPK Model)" ตามที่ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอต่อที่ประชุม โดยให้ ก.ค.ศ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สพฐ. สอศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมสำหรับครูสังกัดต่างๆ และให้เสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า การประเมินแบบใหม่จะประกอบด้วยองค์ประกอบ ๒ ส่วนที่สำคัญ คือ

๑) ประเมินสมรรถนะครู ทั้งสมรรถนะด้านการสอน และสมรรถนะทางวิชาการ เพราะสองส่วนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินคุณภาพของครู ซึ่งการพัฒนาครูเพื่อนำไปสู่การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๓ ส่วนที่จะช่วยให้เกิดพลังในการพัฒนาครูเป็นอย่างมาก คือ
Teacher Training Institute หรือสถาบันการผลิตและพัฒนาครู เช่น คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบันทางวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ หรือแม้แต่หน่วยงานสอนภาษา เช่น AUA British Council สถาบันขงจื่อ ฯลฯ ก็จะเข้ามามีบทบาทในการผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพมากขึ้น
Certifying Body หรือสถาบันรับรองสมรรถนะครู เช่น สสวท. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จะเป็นหน่วยงานสำคัญในการรับรองสมรรถนะครูผู้สอนในสาขาวิชาต่างๆ
Awarding Body หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. จะเป็นหน่วยงานในการประเมินสมรรถนะครู

๒) ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน หรือผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยดูจากคะแนนความก้าวหน้าของผลการสอบ O-Net หรือ National Test เช่น อาจพิจารณาจากคะแนน Percentile ที่ 50 เป็นจุดตัด (เปอร์เซ็นไทล์ เป็นคะแนนที่บ่งบอกให้ทราบว่าผู้เรียนคนนั้นๆ อยู่ในระดับที่เท่าใดเมื่อเทียบจาก ๑๐๐ คน) หากกลุ่มโรงเรียนใดได้คะแนน Green Zone เช่นอาจจะมากกว่า ๗๐ ขึ้นไป ครูควรได้รับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ โดยอาจจะจัดทำเพียงสาระนิพนธ์ประมาณ ๕๐ หน้า ซึ่งบ่งบอกถึงวิธีการทำให้ Percentile นักเรียนสูงขึ้น ในขณะเดี่ยวกันกลุ่มที่ได้ Percentile ต่ำกว่า ๕๐ ถือเป็นกลุ่ม Red Zone ที่ต้องได้รับการดูแลและพัฒนา ตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญในการพิจารณา เช่น ระดับการพิจารณาสมรรถนะทางวิชาการ (Academic Competency) อาจจะพิจารณาให้ครูเลื่อนเป็นชำนาญการโดยดูจากค่า Percentile ที่ ๕๐, ชำนาญการพิเศษ ได้ค่า Percentile ที่ ๖๐, เชี่ยวชาญ ได้ค่า Percentile ที่ ๗๐ เป็นต้น

นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร

วันนี้ประชุมกคศ ที่ประชุมมีมติย้าย ผอ.เขต ดังนี้ นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.13(ตรัง) นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.16(สงขลา). นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา1 นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์1 นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี1 นายวิชัย พวงพาคีศิริ ผอ.สพป.ตราด นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา2 นายนพรัตน์ อู่ทอง สพปฺเชียงราย1 นางสาวสายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงราย3 นายทวี อุปขิน ผอ.สพป.เชียงใหม่4 นายวิฑูรย์ วังตาล ผอ.สพป.ลำพูน1 นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผอ.สพป.นครศรีธรรม1 นายสันติแสงระวี นครศีรธรรมราช2 นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพปฺพังงา นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ สพป.เชียงใหม่2 นายเจียร. ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช4 นายชลำ อรรถรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต นายชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สพป.พัทลุง1 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง สพป.สงขลา3 นายอดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา1 นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผอ.นราธิวาส2 นายวีระพงศ์ เดชุบุญ สพป.ปทุมธานี2 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ สพป.ชลบุรี3 นายวสันต์. หนาวเหนียว ผอ.สพป.ชลบุรี1 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผอ.สพป.อยุธยา1 นายสุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.แพร่1 นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.ตาก1 นายสันติ รุ่งสมัย สพป.เพชรบุรีเขต2 นายบุญเทียม อังสวัสดิ. ผอ.สพป.สิงห์บุรี นายเทวรัฐ โตไทยะ สพป.สกลนคร1 นายสุภชัย จันจันป่ม ผอ.สพป.เลย2 นายสุรศักดิ อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา2 นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.ปัตตานี1 นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ผอ.สพป.สุโขทัย1 นายธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์1 นายนิคม เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.เพชรบรณ์2 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี สพป.ราชบุรี1 นายวินัย ศรีเจริ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นายกนก ปิ่นตกแต่ง เพชรบรี1 นายนิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.สพป นครราชสีมา.6 นายวิชา มานะดี ผอ.สพป.นม.2 นายทวีพล แพเรืองผอ.สพป.นครปฐม2 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม1 นายสุรัตน์ ดวงชาทม มหาสารคาม1 นายอธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกรู ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด1 นายสเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี1 นายปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรี1นายสายัน รุ่งป่าสัก ผอ.สพม.เขต1 นายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.สพม.เขต2 นายประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.เขต29 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.21 นายชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.20 นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง ผอ.สพม.42. สำหรับรองผอ.เขตยังไม่พิจารณา

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง