วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คำสั่งศาลปกครอง ที่น่าสนใจ.

คำสั่งที่ ร.241/2557 คำร้องที่ ร.313/2556 


เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา) 

                ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับราชการครูในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาอื่นตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ต่อมา คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายซึ่งแต่งตั้งโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นขอย้ายรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ได้คะแนนรวม 82.20 คะแนน ผู้ฟ้องคดีที่ 2 ได้คะแนนรวม 83.10 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายจึงได้เสนอผลการประเมินดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดี (คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 โดยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 22 ราย โดยไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การให้ค่าคะแนนในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นขอย้าย ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 แต่โดยที่การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 โดยในการดำเนินการดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายเป็นผู้ทำหน้าที่ในการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสถานศึกษาด้วยวิธีการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นการเบื้องต้น และเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ อันมีลักษณะเป็นการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันเป็นคำสั่งทางปกครองเท่านั้น 

การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากคำสั่งการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นขอย้าย ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 สำหรับคำขออื่นของผู้ฟ้องคดีทั้งสองล้วนแต่มีผลสืบเนื่องมาจาก การดำเนินการในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองดังกล่าว 

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง