วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 73/2559 ผลประชุมสภาการศึกษา 1/2559

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี ว่าที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปี และรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 3 คณะ

ประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้ลงในรายละเอียด เปรียบเสมือนเป็นการร่วมกันกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อให้คณะอนุกรรมการมีจุดเริ่มต้นที่จะไปดำเนินการในรายละเอียดต่อไป ซึ่งการจัดทำแผนยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ เช่น ขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 21 มีนาคมนี้ แต่ถึงอย่างไรจะเร่งดำเนินการในทุกขั้นตอนและยืนยันว่าจะไม่ช้าอย่างแน่นอน
ในส่วนข้อคำถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นั้น รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่าแผนการศึกษาแห่งชาติจะดำเนินการคู่ขนานไปกับการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ดังนั้นบางเรื่องจึงต้องแขวนไว้ก่อนจนกว่าพระราชบัญญัติจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ทุกประเด็นของแผนการศึกษาชาติมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ เช่น โครงสร้างกระทรวง ที่ต้องรอว่าจะมีการแยกอุดมศึกษาออกไปหรือไม่ ซึ่งทั้งตนและนายกรัฐมนตรีไม่มีธงในเรื่องนี้ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่ศึกษาวิเคราะห์ได้เลย
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 3 คณะ ได้แก่
1) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดของแผน
2) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา ได้ร่างกรอบโครงสร้างรายงานการศึกษาเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวกับการศึกษา ร่างรายงานการส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา พ.ศ.2558 ร่างรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องศึกษาวิเคราะห์และทบทวนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนความคืบหน้าโครงการวิจัยการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาในระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ร่างยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู พ.ศ.2558-2572 พร้อมทั้งประชุมระดมความคิดเห็นและการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านปฏิรูประบบผลิตครูและคณะทำงานด้านปฏิรูประบบการพัฒนาครูด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง