วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 411/2559 ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ศธ.

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ตุลาคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการคือ อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 4 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้

1) นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3) นายประชาคม จันทรชิต
 ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการ 
    อาชีวศึกษา
    ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) นายกฤตชัย อรุณรัตน์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและตำแหน่งที่ว่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง