วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 434/2560 ศธ.ร่วมกับ C.P.Group จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม" (The Synergy Teamwork) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและทีมงาน ครั้งที่ 4

จังหวัดนครราชสีมา - กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P.Group) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและทีมงาน ครั้งที่ 4 ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” (The Synergy Teamwork for education: Transformation Ministry of Education in collaboration with C.P. Group) ภายใต้คอนเซ็ปท์ "MOE One Team" เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมให้เกิดพลังขององค์กร (Synergy) รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล (Effective Team Building Skill) ตลอดจนทักษะภาวะผู้นำที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 (Essential Leadership Skills in the 21st Century) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูวิชาการ และครู ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในรุ่นนี้ 20 Cluster แยกเป็นส่วนกลาง 18 เขตตรวจราชการ/การศึกษาพิเศษ จำนวน 60 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P.Leadership Institute หรือ CPLI) อำเภอปากช่อง


เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับฟังผลการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 8 กลุ่มในครั้งนี้ รวมทั้งเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้ง 60 คน
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” หรือ MOE One Team ครั้งที่ 4 เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับ C.P.Group ซึ่งต่อเนื่องมานับตั้งแต่การอบรมครั้งแรกที่ได้จัดการอบรมแก่ผู้บริหารระดับ Top Team กว่า 80 คน ของทั้งสององค์กร คือ ระดับ 10-11 ของกระทรวงศึกษาธิการ และระดับสูงสุดของ C.P.Group ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสุดทั้งสององค์กรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านรูปแบบ Action Learning หรือการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
จากนั้น จึงได้มีการอบรมกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูวิชาการ และครูที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าอบรม 20 Cluster จาก 18 เขตตรวจราชการและการศึกษาพิเศษ จำนวน 60 คน อีกจำนวน ครั้ง ในระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคมปีที่ผ่านมา, ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2560 รวมทั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการ โดยมีวิทยากรระดับโลกมาให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล (Effective Team Building Skill) ตลอดจนทักษะภาวะผู้นำที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 (Essential Leadership Skills in the 21st Century)
สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้มีการรับฟังแต่ละกลุ่มนำเสนอ Project ต่าง ๆ ที่แต่ละกลุ่มได้ร่วมคิดร่วมวางแผนดำเนินการในโรงเรียนของตนเอง เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาภาษาอังกฤษ การแบ่งปัน Best Practices การแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน เป็นต้น
โอกาสนี้ นพ.ธีระเกียรติ ได้กล่าวขอบคุณ C.P.Group ที่ให้โอกาสกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงแรกที่ได้เริ่มต้นทำงานครั้งสำคัญด้วยกัน ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 60 คนที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยากรระดับโลก และไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้นำของ C.P. เพราะการเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่เพียงมาเรียนในห้องเรียน แต่ต้องฝึกฝนเรียนรู้ให้มี Character หรือบุคลิกนิสัยใจคอในการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้นำต้องคิดและตัดสินใจให้ก้าวไปไกล ๆ จึงฝากให้เรียนรู้การตัดสินใจของผู้บริหารที่มีชื่อเสียง อาจจะคิดถูกผิดหรือแตกต่างจากเราก็ได้ แต่สิ่งสำคัญคือเราจะได้เห็นวิธีการคิดของเขาเหล่านั้น
นอกจากนี้ ได้ฝากให้ผู้เข้าอบรมที่ได้รับโอกาสเข้าอบรมในหลักสูตรดี ๆ ระดับโลกครั้งนี้ด้วยว่า "เมื่อท่านได้มาก สังคมก็ต้องคาดหวังจากท่านมาก ท่านจึงต้องตอบแทนสังคมมากเช่นกันด้วย" ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนแนวคิดของแต่ละกลุ่มในการพัฒนาสถานศึกษาของตนเองด้านต่าง ๆ ตามที่ต้องการ โดยขอให้ส่งโครงการในการพัฒนาสถานศึกษาภายในวันที่ 10 กันยายนนี้ เพื่อ สพฐ. และ C.P.Group จะพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางที่วางไว้ต่อไป

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง