วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ตัวอย่างข้อสอบ ภาคบ่าย

แบบทดสอบ ภาคบ่าย (คลายร้อน)
ของ Sub-Admin1

1.วันที่ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าให้นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี
ก 29 มกราคม

ข 6 กุมภาพันธ์ 2551
ค 13 กุมภาพันธ์

ง 20 กุมภาพันธ์ 2551
2.นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล สมัคร 1 ข้อใดไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรกนี้
ก การแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จชต.
ข เร่งรัดแก้ปัญหายาเสพติด
ค จัดสรรงบประมาณแบบ SML
ง ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการ
3.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตในส่วนเฉพาะเรื่องการศึกษา ในรัฐบาลสมัคร 1 มีกี่ข้อ
ก 19 ข้อ

ข 6 ข้อ
ค 11 ข้อ

ง 2 ข้อ
4.ข้อใดไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลสมัคร 1
ก ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ข สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน
ค ให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี
ง ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรการศึกษาโดยเพิ่มค่าตอบแทน
5.รัฐบาลสมัคร 1 มีนโยบายสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลิตคนให้มีคุณภาพด้านต่างๆ เช่น สิ่งทอ อาหาร ปิโตรเคมี ท่านคิดว่าหน่วยงานใดควรเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ
ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ง สำนักงานสภาการศึกษา
6. “ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจโดยพัฒนามาตรการจูงใจและกฏหมายให้เอื้อต่อการลงทุนการวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจ เอกชนและส่งเสริมการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์จากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์” ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านใดของรัฐบาลสมัคร 1
ก นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ข นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ค นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ง นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
7.นโยบายที่รัฐบาลสมัคร 1 จะดำเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี มีกี่นโยบาย
ก 6 นโยบาย

ข 7 นโยบาย
ค 8 นโยบาย

ง 19 นโยบาย
8.แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 -2551 มีเป้าประสงค์จำนวน 10 ข้อ เช่น ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน Logistics. คำที่เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ก การศึกษา

ข เศรษฐกิจ
ค การขนส่ง

ง ภูมิศาสตร์
9.เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนสูงขึ้นตามข้อใด
ก 10 ปี

ข 9.5 ปี
ค 8 ปี

ง 7.5 ปี
10.ร้อยละของกำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปเป็นเท่าใด ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ก 45

ข 50
ค 55

ง 60
11.พันธกิจในแผนฯ 10 มีกี่ข้อ
ก 7 ข้อ

ข 4 ข้อ
ค 11 ข้อ

ง 3 ข้อ
12.ค่าดัชนีจีนี่(Gini coefficient) เกี่ยวข้องกับด้านใดมากที่สุด
ก ด้านเศรษฐกิจ

ข ด้านความโปร่งใส
ค ด้านสังคมศาสตร์

ง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13.เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนในแผนฯ10 จะเพิ่มจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็นกี่ปี
ก 8.5 ปี

ข 9.5 ปี
ค 10 ปี

ง 12 ปี
14.ประเทศไทยได้รับการประเมินจากองค์กรในประเทศฮ่องกงว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการ Corruption มากเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศใดในอาเซียน
ก อินโดนีเซีย

ข เมียนมาร์
ค กัมพูชา

ง ฟิลิปปินส์
15.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ใช้ในช่วงพ.ศ.ตามข้อใด
ก 2548 – 2552

ข 2549 – 2553
ค 2550 – 2554

ง 2548 – 2551
16.แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน เป็นแผนกี่ปี
ก 4 ปี

ข 3-5 ปี
ค 10 ปี

15 ปี
17.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดผลผลิต(Out put) จำนวน 5 ผลผลิต ข้อใดไม่ใช่
ก ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

ข ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ค ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
18.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาหลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในกลยุทธ์ข้อใด
ก ข้อที่ 1

ข ข้อที่ 2
ค ข้อที่ 3

ง ข้อที่ 4
19.โรงเรียนนำร่องผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ สพฐ.จำนวน 609 โรงเรียน เป็นไปตามกลยุทธ์ข้อใดของ สพฐ.
ก ข้อที่ 2

ข ข้อที่ 3
ค ข้อที่ 4

ง ข้อที่ 5
20.กิจกรรมสำคัญที่เป็นจุดเน้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งพัฒนาพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันและส่งเสริมการศึกษาทางเลือก อยู่ในกลยุทธ์ข้อใดของ สพฐ.
ก ข้อที่ 1

ข ข้อที่ 2
ค ข้อที่ 4

ง ข้อที่ 5
21. “โรงเรียนขนาดเล็กจะพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 10-20 ตามความพร้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ข้อความข้างต้นเป็นกิจกรรมสำคัญที่เป็นจุดเน้นในกลยุทธ์ข้อใดของ สพฐ.
ก ข้อที่ 1

ข ข้อที่ 2
ค ข้อที่ 3

ข้อที่ 4
22.ยุทธศาสตร์ข้อใดของ สพฐ.ที่มีจำนวนกิจกรรมที่เป็นจุดเน้นสำคัญ มากที่สุด
ก ข้อที่ 6

ข ข้อที่ 3
ค ข้อที่ 1

ง ข้อที่ 2
23.จังหวัดปัตตานี มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากี่แห่ง
ก 1

ข 2
ค 3

ง 4
24.มาตราใดในรัฐธรรมนูญ 2550 ที่กำหนดให้ทุกคนมีสิทธิในการเรียนฟรี 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ก มาตรา 49

ข มาตรา 50
ค มาตรา 303

ง มาตรา 304
25.มาตราใดในรัฐธรรมนูญ 2550 ที่พรรคการเมืองที่เป็นผู้นำรัฐบาลต้องการให้มีการแก้ไข
ก มาตรา303

ข มาตรา 237
ค มาตรา109

ง มาตรา 7
26. สมาชิกวุฒิสภา มีกี่คน
ก 480

ข 200
ค 150

ง 76
27.องค์คณะบุคคลในข้อใด มีวาระการดำรงตำแหน่งนานที่สุดตามรัฐธรรมนูญ 2550
ก ส.ส.

ข ส.ว.
ค ก.ก.ต.

ง ป.ป.ช.
28.ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง สำหรับวางยุทธศาสตร์
ก EIS

ข DSS
ค MIS

ง DS
29.ท่านต้องการค้นหา KM ที่เป็นแทคติกส่วนตัว (Tacit Knowledge)ควรสืบค้นจากเวบไซต์ใด
ก hi5

ข gotoknow
คsanook

ง pantip
30.ระบบสารสนเทศเพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ก EIS

ข DSS
ค MIS

ง DS
31.ข้อใดเป็นกิจกรรมที่เป็นจุดเน้นสำคัญของกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก บรม

ข บวร
ค เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิชาหลัก

ง เพิ่ม-นวัตกรรม
32.การจัดการความรู้(KM) ของสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีชื่อเรียกเว็บดังกล่าวตามข้อใด
ก เว็บ เขตฯ

ข เว็บ site
ค เว็บ KM

ง เว็บ Mangmoom
33.เป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ประการ มีสาระสำคัญที่สุดคือข้อใด
ก เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

ข เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

ง การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
34.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย มีเป้าประสงค์หลัก 4 ประการ(Goals) ข้อใดไม่ใช่
ก Better Service Quality

ข Rightsizing
คHigh Performance

ง ทุกข้อ
35.โรงเรียนในข้อใดที่ใช้รูปแบบการประเมินของ Balanced Scorecard: BSC
ก Lab School Project

ข Twinning School
ค โรงเรียนวิถีพุทธ

ง โรงเรียนคู่พัฒนา
36.ข้อที่ถูกต้องที่สุดของหน้าที่องค์ประกอบอวัยวะเพศชาย “อัณฑะ”
ก สร้างฮอร์โมน เทโทสเตอโรน

ข สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน
ค ผลิต “ไข่”

ง ควบคุมคุณลักษณะของเพศชาย
37.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน หากท่านต้องการ “เสริมสร้างพลังจูงใจ” ท่านควรค้นหารากศัพท์ตามข้อใด
ก Leadership

ข New Paradigm
ค Empowering

ง Moral agents
38.ข้อใดคือ “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
ก Transactional Leadership

ข Transformational Leadership
ค Moral Leadership

ง Idealized Leadership
39.ในทางการการศึกษา ลักษณะการกระจายอำนาจ มีลักษณะตามข้อใด
ก การตัดสินใจ

ข การวางแผน
ค การปฏิบัติราชการ

ง การมอบอำนาจ
40.กระบวนการที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามจะกระทำโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการที่เรียกว่า “ 4 I’s” ข้อใดไม่ใช่
ก การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

ข การสร้างแรงบันดาลใจ
ค การกระตุ้นทางปัญญา

ง ทุกข้อที่กล่าวมา
41.ผู้ที่นำเสนอ “การบริหารการเปลี่ยนแปลง”ในด้านการศึกษา ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือข้อใด
ก Bass & Avolio

ข Collins
คMichael Fullan

ง C.V. Good
42. “กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง” ที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในเรื่องการพัฒนา มีกี่ประเทศ
ก 3

ข 4
ค 5

ง 6
43.มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมี 3 มาตรฐาน ข้อใดไม่ใช่
ก แนวการจัดการศึกษา
ข แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้
ค คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
ง การบริหารและการจัดการศึกษา
44.ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ในการสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงต้องพัฒนาผู้นำให้เกิดคุณลักษณะหลากหลายประการ ข้อใดคือคุณลักษณะ “ต้องเป็นนักอ้อนคนเป็น...ขอร้องคน”
ก Positivity

ข Empathy
ค Harmony

ง Woooo…????
45.วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 1 เมษายน 2551 กระทรวงศึกษาธิการมีอายุกี่ปี
ก 114

ข 115
ค 116

ง 117
46.ประเทศที่เป็นฐานริเริ่มแนวคิด SBM คือข้อใด
ก ออสเตรเลีย

ข สหรัฐอเมริกา
ค อังกฤษ

ง ฝรั่งเศส
47.ข้อใด คือ ยุวฑูตลดภาวะโลกร้อน
ก ปังปอนด์

ข โดราเอมอน
ค หุ่นยนต์ทาเคชิ

ง สามล้อ
48.ใคร คือ ฑูตยูนิเซฟ ปี 2551
ก ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์-แอน ทองประสม

ข แหม่ม-แคทลียา ,มอส-ปฏิพาน
ค กบ-สุวนันท์-โดม ปกรณ์ลัม

ง ฟีล์ม-รัฐภูมิ – แพนเค้ก
49.ยอดรัก สลักใจ ป่วยเป็นโรคตามข้อใด
ก มะเร็งสมอง

ข มะเร็งตับ
ค มะเร็งเม็ดเลือดขาว

มะเร็งต่อมลูกหมาก
50.ช่วงวันหยุดสงกรานต์ของธนาคารในประเทศไทย
ก 11- 16 เมษายน

12 -15 เมษายน
ค 12 – 16 เมษายน

ง 11 – 15 เมษายน
51.คำขวัญวันสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ประจำปี 2551
ก ความรู้ สู่โลกกว้าง

ข ความรู้คู่คุณธรรม
ค ความรู้ ยิ่งอ่าน ยิ่งได้

ง ความรู้สู่ประตูแห่งปัญญา
52.ประเทศใดเป็น “Guest of Honor 2008” ในงานหนังสือนานาชาติครั้งที่ 6 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต
ก สหรัฐอเมริกา

ข อังกฤษ
ค รัสเซีย

ง เยอรมัน
53.ข้อใดคือ slogan งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 36 และงานหนังสือนานาชาติครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต
ก Knowledge is wisdom
ข Knowledge for life
คknowledge for learning in your life
ง Knowledge the more you read the more you gain
54.กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของโลกที่ร่วมลดการใช้พลังงานแก้ปัญหาโลกร้อนร่วมกับเมืองใหญ่อื่นๆทั่วโลกในวันที่ตามข้อใด
ก 28 มีนาคม 2551

ข 29 มีนาคม 2551
ค 30 มีนาคม 2551

ง 31 มีนาคม 2551
55. เมืองใหญ่ที่ร่วมกิจกรรม“60- Earth Hour”มีกี่เมือง
ก 60

ข 51

ง 260
56. กิจกรรมที่เกิดขึ้นในข้อ 55 เกิดขึ้นช่วงเวลาใดตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทย
ก 16.00-17.00

ข 18.00-19.00
ค 20.00-21.00

ง 21.00-22.00
57.กระทรวงศึกษาธิการถวายพระสมัญญานามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯตามข้อใด
ก พระกัลยาณมิตราจารย์

ข พระกัลยาณมิตร
ค พระกัลยาณมิตรา ง

พระกัลยาณมิตรคุณาจารย์
58.ประเทศใดไม่ได้อยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับประเทศไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ 20 ทีมสุดท้าย
ก การ์ตา

ข บาร์หเรน
ค โอมาน

ง ญี่ปุ่น
59.สโมสรฟุตบอลตามข้อใดไม่ได้อยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับสโมสร Chonburi FC. จากประเทศไทยในการแข่งขัน ACL
ก คาชิมา แอนเลิร์ส

ข กัมบะ โอซากา
ค เมลเบิร์น วิคตอรี่

ง ซุนนัม ดรากอน
60. “วันข้าราชการพลเรือน”ตรงกับวันในข้อใด
ก 1 เมษายน

ข 1 พฤษภาคม
ค 1 มิถุนายน

1 กรกฎาคม
61.สถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ช่อง 11 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อตามข้อใด
ก ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ

ข ไทย PBS
ค NBT

ง True Vision
62. “April Fool’s Day” ตรงกับวันในข้อใดในปี 2551
ก 1 เมษายน

ข 6 เมษายน
ค 13 เมษายน

ง 30 เมษายน
63.สิ่งใดในข้อต่อไปนี้ที่ยังไม่ถูก “ขโมย”ในประเทศไทย
ก ข้าวเปลือกที่ชาวนายังไม่ได้เก็บเกี่ยว

ข น็อตตามเสาไฟฟ้า
ค ฝาตะแกรงเหล็กสำหรับปิดท่อน้ำ

ง ทุกข้อที่กล่าวมาถูกขโมยแล้ว
64.ประเทศที่เป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในการส่งออก “ข้าว”ในปัจจุบัน
ก กัมพูชา

ข เวียตนาม
ค พม่า

ง จีน
65.การจัดทำ “School Mapping” อยู่ในกลยุทธ์ข้อใดของ สพฐ.
ก คุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

ข ขยายโอกาสทางการศึกษา
ค การกระจายอำนาจทางการศึกษา

ง การร่วมมือและสนับสนุนการศึกษา
66.กรอบการประเมินของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เรื่องการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้ระดับ A1-A4 ข้อใดคือชื่อของระบบนี้
ก PDCA

ข CIPP
คtracking System

ง ทุกข้อ
67.ตามระบบของข้อ 66 ข้อใดคือความหมายของ A4
ก ความตระหนัก

ความพยายาม
ค ความยั่งยืน

ง ทุกข้อ
68.ข้อใดเป็นผลผลิต ของ สพฐ.ที่กำหนดขึ้น
ก ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

ข เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
ค เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง ทุกข้อ
69. สพฐ. มีเป้าหมายเชิงปริมาณเรื่อง คุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ โดยมีโรงเรียนต้นแบบกี่เปอร์เซนต์
ก 5

ข 10
ค 15

ง 20
70.หลักเกณฑ์การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ มีการกระจายด้านใดน้อยที่สุด
ก ด้านวิชาการ

ข ด้านบริหารงานบุคคล
ค ด้านงบประมาณ

ง ด้านบริหารทั่วไป
71.การประเมินคุณภาพนักเรียนตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ข้อใดเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ก ประเมิน ป.2

ข ประเมิน ป.3
ค ประเมิน ม.6

ง ทุกข้อ
72.โรงเรียนในข้อใดมีสถานะต่างจากพวกในปัจจุบัน
ก โรงเรียนกาญจนาภิเษก

ข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
73.เงินอุดหนุนรายหัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551 ข้อใดใกล้เคียงที่สุด
ก 2700 บาท

ข 2900 บาท
ค 3500 บาท

ง 3800 บาท
74.ทุกข้อเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ตามระเบียบงานสารบรรณ ยกเว้นข้อใด
ก คำสั่ง

ข แถลงการณ์
ค ประกาศ

ง ทุกข้อ
75.หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด
ก 1

ข 2
ค 3

ง 4
76.โรงเรียนในข้อใดคือโรงเรียน “เร่งสู่ฝัน”
ก Lab School Project

ข Fast Track
คtwinning School

ง ICT School
77.ชาวทิเบตมีการประท้วงครั้งใหญ่ต่อทางการจีนเพื่อเรียกร้องอิสระภาพการปกครองที่เมืองใดเป็นครั้งแรกในเดือน
มีนาคม2551
ก เทียนอันเหมิน

ข ลาซา
คเชียงดู

ง ต้าเจา
78.คำเต็มของ “CL” เรื่องสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาต้านมะเร็ง
ก Cancer Law

ข Cancer Licensing
ค Compulsory Licensing

ง Compulsory Law
79. “เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา12ปีอย่างทั่วถึงโดยอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน..” ข้อความนี้ควรอยู่ในกลยุทธ์ใดของ สพฐ.
ก คุณธรรมนำความรู้น้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ข พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ค ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวาง ง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน
80.ความหมายของ “Blue Print for Change”ที่ใกล้เคียงที่สุด
ก ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ข รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ค แม่แบบการเปลี่ยนแปลง

ง พิมพ์เขียวการเปลี่ยนแปลง
81. วันจักรี 2551
ก 1 เมษายน

ข 2 เมษายน
ค 6 เมษายน

ง 8 เมษายน
82.อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง(บาท : วัน) ของผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประเภท ก
ก 180

ข 210
ค 240

ง 300
83.บุคคลในข้อใดที่ควบ 2 ตำแหน่งในรัฐบาลสมัคร 1
ก นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

ข นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
ค นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

ง ทุกข้อ
84.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546มีสาระสำคัญกี่ข้อ
ก 5

ข 6
ค 7

ง 8
85. องคมนตรี มีกี่คน
ก 19

ข 18
ค 35

ง 36
86.รัฐธรรมนูญ 2550 เป็นรัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับที่.....
ก 17

ข 18
ค 19

ง 20
87. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามกลยุทธ์ข้อที่ 6 ของ สพฐ.คือข้อใด
ก เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตฯตั้งใหม่ทั้งสามเขตฯ

ข ให้มีรองฯผอ.เขตรับผิดชอบทุกอำเภอ
ค วางระบบติดตามดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน

ง ทุกข้อที่กล่าวมา
88.กิจกรรมสำคัญที่เป็นจุดเน้นในกลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน เอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาโดยการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์คณะบุคคลในเขตพื้นที่กี่องค์คณะ
ก 1

ข 2
ค 3

ง 4
89.กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับของ สพฐ. ต้องการให้มีโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี และ ดีมาก โดยไม่มีระดับปรับปรุง จำนวนกี่ %
ก 50

ข 60
ค 70
ง 80
90.แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ใช้ในช่วงเวลาตามข้อใด
ก 2548 – 2552

ข 2550 -2554
ค 2545 – 2554

ง 2545 – 2559
91.ข้อใดคือแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ก GMS ข ACMECS
คIMT-GT

ง BIMSTEC
92.การสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อข้าราชการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ I AM READY ข้อใดไม่ใช่
ก ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี

ข ขยัน ตั้งใจ ทำงานเชิงรุก
ค มีคุณธรรม

ง ทุกข้อ
93. “ICT” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก ระบบสารสนเทศ

ข เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

ง เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร
94.ข้อใดคือระบบสารสนเทศในระดับประมวลข้อมูล
ก DP

ข MIS
คDSS

ง EIS
95.ข้อที่ถูกต้องมากที่สุดของคำว่า “bit”
ก 0 or 1 ข 0 & 1
ค ตัวเลข

ง จำนวน
96.ข้อใดสอดคล้องกับคำว่า “ดูหนัง-ฟังเพลง”มากที่สุด เกี่ยวกับสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์
ก cd ข Flash
ค LCD monitor ง Multimedia
97. “ผีหลอนส่องหมาป่าดิ้น 2-0” ทีม “หมาป่า” คือทีมฟุตบอลจากประเทศใด
ก โรมาเนีย

ข อิตาลี
ค อังกฤษ

ง สเปน
98.ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอีแหล่มอิมแพค ไปเที่ยวเมือง Shenzhen ของจีน พบข้อความดังต่อไปนี้ “จีนเปิดตัว 3G ใน 8 เมืองใหญ่ ดัน TD-SCDMAสู่การพาณิชย์” จากข้อความนี้ เป็นการโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าตามข้อใด
ก โทรทัศน์

ข คอมพิวเตอร์
ค หุ่นยนต์

ง โทรศัพท์
99.สพฐ.กำหนดให้ครูที่มีความประสงค์จะเกษียณก่อนกำหนดสมัครเข้าร่วมโครงการในช่วงใด
ก 1 -30 เมษายน 2551

ข 16 -30 เมษายน 2551
ค 1-30 มิถุนายน 2551

ง 1-31 ตุลาคม 2551
100.ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่เปรียบคล้ายกับสมองของมนุษย์มากที่สุด
ก Driver

ข Monitor
คCPU

ง Caseเฉลย

1-ก 2-ง 3- ข4-ง 5-ข 6-ง 7- ข 8-ค 9-ข 10-ข 11- ข12- ก13-ค 14- ง15-ค 16-ง 17-ค 18-ค 19- ค 20- ข 21-ค 22-ก 23-ค 24- ก25-ข 26-ค 27-ง 28-ก 29-ข 30-ข 31-ก 32-ง 33-ก 34-ง 35-ก 36-ก 37-ค 38-ข 39- ง40-ง 41-ค 42-ง 43-ง 44-ง 45- ค46-ข 47-ก 48-ก 49-ข 50- ข 51-ค 52-ง 53-ง 54-ข 55-ค 56-ค 57-ก 58-ก 59-ก 60-ก 61-ค 62-ก 63-ง 64-ข 65-ข 66-ค 67-ค 68-ง 69-ข 70-ก 71-ก 72- ง73-ง 74-ก 75-ค 76-ข 77-ข 78- ค 79-ค 80-ง 81-ค 82-ข 83-ง 84-ค 85-ข 86-ข 87-ง 88-ค 89- ค90-ง 91-ก 92-ง 93-ง 94-ก 95-ก 96- ง97-ข 98-ง 99- ข100-ค


ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง