วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2551

แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมาย2

เรียนสมาชิกที่เคารพ ข้อสอบบางข้ออาจจะล้าสมัย ลองศึกษาและค้นคว้าดูก่อนนะครับ ท่านใดอยากได้เฉลย ส่งเมล์มาหาผมได้เลยครับ


1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดำรงตำแหน่งต่างเขตพื้นที่การศึกษาต้องได้รับอนุมัติ จากใคร
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ก.ค.ศ.
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันได้ไม่เกินกี่ปี
ก. 3 ปี ข. 4 ปี
ค. 5 ปี ง. ไม่ได้กำหนดไว้
3. การพ้นจากไปรับราชการทหาร แล้ว มีความประสงค์จะเข้ากลับเข้ารับราชการครูต้องยื่นเรื่องภายในกี่วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร
ก. 60 วัน ข. 90 วัน
ค. 120 วัน ง. 180 วัน
4. วินัยคืออะไร
ก. ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข. ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค. ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
5. หากครู เห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการ จะต้องทำอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ข. เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งทันที
ค. เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน
ง. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
6. โทษทางวินัยมีกี่สถาน
ก. 3 สถาน ข. 4 สถาน
ค. 5 สถาน ง. 6 สถาน
7. กรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง ใครคือผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ง. ก.ค.ศ.
8. การผิดวินัยข้อใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้
ก. ร้ายแรง ข. ปรากฏชัดแจ้ง
ค. ร้ายแรง และปรากฏชัดแจ้ง ง. ไม่มีข้อถูก
9. ถ้ากระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันลดโทษผู้บังคับบัญชาดำเนินการอย่างไร
ก. ให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ ข. ว่ากล่าวตักเตือน
ค. ให้อยู่เวรยาม 7 วัน ง. ดำเนินการตามข้อ ก และ ข
10. ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทำผิดวินัยร้ายแรง จะนำมาประกอบพิจารณาโทษก็ได้ แต่ต้องไม่ให้ต่ำกว่าข้อใด
ก. ลดขั้นเงินเดือน ข. ตัดเงินเดือน
ค. ปลดออก ง. ไล่ออก
11. ใครคือ ผู้มีอำนาจในการพิจารณาลงโทษทางวินัยร้ายแรงของข้าราชการครูตำแหน่งครูในสถานศึกษา
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ก.ค.ศ.
12. ใครคือ ผู้มีอำนาจในการพิจารณาการลาออกของข้าราชการครูในสถานศึกษา
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้มีอำนาจจะยับยั้งการลาออกได้กี่วัน
ก. ไม่เกิน 30 วัน ข. ไม่เกิน 60 วัน
ค. ไม่เกิน 90 วัน ง. ไม่เกิน 120 วัน
14. ครูถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ต้องยื่นขออุทธรณ์ต่อใคร
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ก.ค.ศ.
15. ครูถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ต้องยื่นขออุทธรณ์ต่อผู้ใด
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ง. ก.ค.ศ.
16. การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง
ก. 7 วัน ข. 15 วัน
ค. 30 วัน ง. 45 วัน
17. การร้องทุกข์กระทำได้ต่อเมื่อ
ก. ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ ข. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ค. คับข้องใจผู้บังคับบัญชา ง. ถูกทุกข้อ
18. ครูในสถานศึกษาร้องทุกข์ต่อใคร
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ก.ค.ศ.
19. ถ้าหากเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการวินิจฉัยการอุทธรณ์และร้องทุกข์
มีสิทธิ์ดำเนินการอย่างไร
ก. ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ข. เสนอให้มีการพิจารณาใหม่
ค. ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ง. ถูกทุกข้อ
20. ตำแหน่งทางวิชาการ คือ
ก. อาจารย์ ข. ครูเชี่ยวชาญ
ค. ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ง. ถูกทุกข้อ
21. อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใบประกอบวิชาชีพมีกี่อันดับ
ก. 2 อันดับ ข. 3 อันดับ
ค. 4 อับดับ ง. 5 อันดับ
22. ครูสังกัด สพฐ. ถูกผู้บริหารสถานศึกษากลั่นแกล้งจะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ร้องเรียน ข. ร้องทุกข์
ค. อุทธรณ์ ง. ทำได้ทุกกรณี
23. ข้อ 22 ต้องดำเนินการภายในกี่วัน
ก. 7 วันนับแต่วันที่ถูกผู้บริหารกลั่นแกล้ง
ข. 15 วันนับแต่วันที่ถูกผู้บริหารกลั่นแกล้ง
ค. 30 วันนับแต่วันที่ถูกผู้บริหารกลั่นแกล้ง
ง. 45 วันนับแต่วันที่ถูกผู้บริหารกลั่นแกล้ง
24. ข้อ 22 ต้องดำเนินการต่อใคร
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. คณะกรรมการสถานศึกษา
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
25. โทษทางวินัยมีกี่อย่าง
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
26. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน
ค. ให้ออก ง. ปลดออก
27. ผู้มีอำนาจพิจารณาโทษที่กระทำผิดร้ายแรงสำหรับข้าราชการครูสังกัด สพฐ. ที่ไม่มีวิทยฐานะ คือ
ก. ก.ค.ศ.
ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
28. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรง ต้องอุทธรณ์ต่อใคร
ก. ก.ค.ศ.
ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
29. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ต้องอุทธรณ์ต่อใคร
ก. ก.ค.ศ.
ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
30. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจการสั่งลงโทษ คือ
ก. ภาคทัณฑ์
ข. ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5 % ไม่เกิน 2 เดือน
ค. ลดขั้นเงินเดือนไม่เกิน 1 ขั้น
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
31. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550 ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 7 พฤษภาคม 2550 ข. 8 พฤษภาคม 2550
ค. 9 พฤษภาคม 2550 ง. 10 พฤษภาคม 2550
32. ข้อใดไม่ใช่การกระจายอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลไปยังคณะกรรมการและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ก. การวางอัตรากำลัง
ข. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
ค. การขอรับใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ
ง. กำหนดให้มีการกระจายอำนาจทุกข้อที่กล่าวมา
33. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรม
ก. หลักความเสมอภาค ข. หลักความสามารถ
ค. หลักความโปร่งใส ง. หลักความเป็นกลางทางการเมือง
34. Put the right man on the right job ตรงกับหลักการบริหารงานบุคคลในข้อใด
ก. หลักความเสมอภาค ข. หลักความสามารถ
ค. หลักความมั่นคง ง. หลักความเป็นกลางทางการเมือง
35. Equal Pay for Equal Work ตรงกับการบริหารงานบุคคลในข้อใด
ก. หลักความเสมอภาค ข. หลักความสามารถ
ค. หลักความมั่งคง ง. หลักความเป็นกลางทางการเมือง
36. การสอบ จอหงวน ในประเทศจีนสมัยโบราณเป็นการสรรหาบุคคลในระบบใด
ก. ระบบอุปถัมภ์ ข. ระบบคุณธรรม
ค. ระบบศักดินา ง. ระบบชอบพอพิเศษ
37. ก.ค.ศ ย่อมาจากคำว่าอะไร
ก. กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. กรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
38. ก.ค.ศ มีจำนวนเท่าใด
ก. 15 คน ข. 17 คน
ค. 19 คน ง. 21 คน
39. อ.ก.ค.ศ เขตพื้นการศึกษา ย่อมาจากคำว่าอะไร
ก. อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
ข. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
40 อ.ก.ค.ศ เขตพื้นการศึกษา มีจำนวนเท่าใด
ก. 7 คน ข. 8 คน
ค. 9 คน ง. 10 คน
41 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547
ข้อใดเป็นผู้กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีและ
การลาหยุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี ข. คณะรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. ก.ค.ศ
42. ตำแหน่งข้าราชการครูตามมาตราที่ 38 ( ข ) ( 1 ) คือตำแหน่งใด
ก. ผู้ช่วยครู ข. ครู
ค. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
43. ผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการในสถานศึกษาคือข้อใด
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
44. คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีอายุกี่ปี
ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
45. ข้าราชการครูที่ถูกสั่งให้ออกไปรับราชการทหารเมื่อพ้นเกณฑ์แล้วต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกำหนดเวลาในข้อใด
ก. ภายใน 7 วัน ข. ภายใน 60 วัน
ค. ภายใน 90 วัน ง. ภายใน 180 วัน
46. ประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเข้มคือใคร
ก. ประธานกรรมการสถานศึกษา ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ง. ถูกทั้ง ข และ ค
47.ผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องไปดำเนินการแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว
ภายในกี่ปี
ก. 2 ปี ข. 3 ปี
ค. 4 ปี ง. 5 ปี
48. เกณฑ์ที่ถือว่า “ลาบ่อยครั้ง” สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในโรงเรียนคือ ลา กี่ครั้ง
ก. เกิน 4 ครั้งขึ้นไป ข. เกิน 5 ครั้งขึ้นไป
ค. เกิน 6 ครั้งขึ้นไป ง. เกิน 7 ครั้งขึ้นไป
49. เกณฑ์ที่ถือว่า “มาทำงานสายเนืองๆ” สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการที่โรงเรียน คือ
ก. เกิน 8 ครั้ง ข. เกิน 9 ครั้ง
ค. เกิน 10 ครั้ง ง. เกิน 11 ครั้ง
50. เกณฑ์ที่ถือว่า “ลาบ่อยครั้ง” สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการที่สำนักงานซึ่งไม่ใช่โรงเรียน คือมาทำงานสายกี่ครั้ง
ก. เกิน 8 ครั้งขึ้นไป ข. เกิน 9 ครั้งขึ้นไป
ค. เกิน 10 ครั้งขึ้นไป ง. เกิน 12 ครั้งขึ้นไป
51. การลาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 7 ประเภท ข. 8 ประเภท
ค. 9 ประเภท ง. 10 ประเภท
52. การลาป่วยตั้งแต่กี่วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
ก. 3 วันขึ้นไป ข. 15 วันขึ้นไป
ค. 20 วันขึ้นไป ง. 30 วันขึ้นไป
53. ข้าราชการครูมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้กี่วัน
ก. 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
ข. 45 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
ค. 30 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
ง. 90 วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์
54. ข้าราชดารที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารีบการตรวจเลือก ตามข้อใด
ก. ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ข. ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ค. ไม่น้อยกว่า 5 วัน ง. ไม่น้อยกว่า 7 วัน
55. ข้าราชการครูที่ลาคลอดบุตรแล้วหากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการคลอดบุตรได้ไม่เกินกี่วันทำการ โดยไม่มีสิทธิรับเงินเดือนระหว่างลา
ก. 90 วัน ข. 90 วันทำการ
ค. 150 วัน ง. 150 วันทำการ
56. การลาประเภทใดที่ผู้บังคับบัญชามีอำนาจเรียกตัวมาปฏิบัติราชการเมื่อยังไม่ครบกำหนดวันลาก็ได้
ก. ลากิจส่วนตัว ข. ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ค. ลาป่วย ง. ลาคลอดบุตร
57. ข้าราชการซึ่งปฏิบัติราชการที่สถานศึกษา ถ้าหากหัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้หยุดในวันหยุดภาคเรียนของนักเรียน ไม่มีสิทธิลาประเภทใด
ก. ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ข. ลาพักผ่อน
ค. ลาอุปสมบท ง. ลาเข้ารับการตรวจเลือก
58. ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูลาป่วยและลากิจส่วนตัวครั้งหนึ่ง ได้ตามข้อใด
ก. ลาป่วย 60 วัน ลากิจส่วนตัว 15 วัน
ข. ลาป่วย 60 วัน ลากิจส่วนตัว 20 วัน
ค. ลาป่วย 90 วัน ลากิจส่วนตัว 30 วัน
ง. ลาป่วย 60 วัน ลากิจส่วนตัว 30 วัน
59. ผู้ที่จะขอลาอุปสมบทต้องยื่นใบลาก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 60 วัน ง. 90 วัน
60. การลาประเภทใดไม่ต้องรอคำสั่งอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาต
ก. ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ข. ลาเข้ารับการตรวจเลือก
ค. ลากิจส่วนตัว ง. ลาพักผ่อน
61. ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใด มีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออำเภอนั้นไปประเทศนั้นได้ครั้งละกี่วัน
ก. 3 วัน ข. 5 วัน
ค. 7 วัน ง. 10 วัน
62. ข้าราชการครูที่จะขอลาศึกษาต่อในประเทศ ภาคปกติ ต้องมีอายุตามข้อใด
ก. ไม่เกิน 30 ปี ข. ไม่เกิน 35 ปี
ง. ไม่เกิน 40 ปี ง. ไม่เกิน 45 ปี
63. ข้าราชการครูที่จะขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก. 2 ปี ข. 3 ปี
ค. 4 ปี ง. 5 ปี
64. การศึกษาภาคบังคับหมายถึงข้อใด
ก. การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่หกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่สิบสองของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
65. เด็กจะพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ตามข้อใด
ก. อายุย่างเข้าปีที่ 15 ข. อายุย่างเข้าปีที่ 16
ค. สอบได้ชั้นปีที่ 9 ง. ถูกทั้ง ข และ ค
66. บุคคลในข้อใดไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ 2545
ก. กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ข. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ค. ผอ. สพท. ง. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกข้อที่กล่าวมา
67. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ 2545 คือผู้ใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธิการ กพฐ.
ค. ผอ. สพท.
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
68 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามข้อใด
ก. ประมวลกฎหมายอาญา
ข. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ค. ประมวลกฎหมายแรงงาน
ง. ถูกทุกข้อ
69.ผู้ใดมีอำนาจประกาศให้ผู้ปกครองของเด็กส่งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ก. สถานศึกษา ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ง. ถูกทั้ง ข และ ค
70.การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียน ในสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับต้องทำในเวลาใด
ก. ภายในเดือนธันวาคม
ข. ก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ค. ก่อนเด็กเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปี
ง. ถูกทั้ง ก และ ค
71.ใครมีอำนาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ก. สถานศึกษา
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
72.คณะกรรมการผ่อนผันเด็กเข้าเรียนมีจำนวนเท่าใด
ก. 3 คน ข. 5 คน
ค. ไม่เกิน 3 คน ง. ไม่เกิน 5 คน
73.พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนเด็กในเวลาใด
ก. เวลาระหว่าง 06.00 – 18.00 น.
ข. เวลาทำการของสถานที่นั้น
ค. ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
ง. ถูกทั้ง ข และ ค
74.ผู้ใดซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กไม่ได้เข้าเรียนอาศัยอยู่ด้วยต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาใด
ก. ทันทีที่เด็กมาอาศัยอยู่ ข. ภายใน 7 วัน
ค. ภายใน 15 วัน ง. ภายใน 1 เดือน
75.สถานศึกษารายงานเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในเดือนใด
ก. พฤษภาคม ข. มิถุนายน
ค. กรกฎาคม ง. สิงหาคม
76.ผู้ปกครองเด็กไม่ส่งเด็กเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ต้องรับโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ค. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ง. ถูกทั้ง ก และ ข
77.บุคคลไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ค. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ง. ถูกทั้ง ก และ ข
78.บุคคลใดมีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนอาศัยอยู่ด้วยแล้วไม่แจ้งภายในกำหนดต้องรับโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ค. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ง. ถูกทั้ง ก และ ข
79.ผู้ใดกระทำการใดเป็นเหตุให้เด็กไม่ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับต้องรับโทษอย่างไร
ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ค. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ง. ถูกทั้ง ก และ ค
80.ปราศจากเหตุอันควรเด็กจะหยุดเรียนได้กี่วันใน 1 เดือน
ก. ไม่เกิน 5 วัน ข. ไม่เกิน 7 วัน
ค. ไม่เกิน 10 วัน ง. ไม่เกิน 15 วัน
14. ปราศจากเหตุอันควรเด็กจะหยุดเรียนติดต่อกันไม่ได้ตามข้อใด
ก. 5 วัน ข. เกิน 5 วัน ค. 7 วัน ง. เกิน 7 วัน
81.ผู้ปกครองมีความประสงค์จะย้ายเด็กไปเข้าเรียนสถานศึกษาใหม่ต้องยื่นแบบตามข้อใด
ก. บค. 18 ข. บค. 19
ค. บค. 20 ง. บค. 21
82.ผู้อำนาจอนุญาตการจำหน่ายนักเรียนขอย้ายคือผู้ใด
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
83.การจำหน่ายนักเรียนมีอยู่กี่สาเหตุ
ก. 3 สาเหตุ ข. 4 สาเหตุ
ค. 5 สาเหตุ ง. 6 สาเหตุ
84.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการจำหน่ายนักเรียน
ก. ย้ายโรงเรียน
ข. หยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน
ค. ทำผิดวินัยโรงเรียนอย่างร้ายแรง
ง. เป็นสาเหตุการจำหน่ายนักเรียนทุกข้อ
85.สถานศึกษาขอหนังสือรับรองการไม่มีตัวตนของผู้ปกครองและเด็ก เพื่อนำมาเป็นหลักฐานการจำหน่ายนักเรียนจากผู้ใด
ก. ผู้ใหญ่บ้าน ข. กำนัน
ค. อำเภอ / กิ่งอำเภอ ง. ถูกทุข้อ
86.ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ พรบ. จัดตั้งศาลปกครอง....... พ.ศ. 2542 คือผู้ใด
ก. นายชวน หลีกภัย ข. นายบรรหาร ศิลปะอาชา
ค. พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ง. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
87.ศาลปกครองแบ่งออกเป็นกี่ชั้น
ก. 2 ชั้น ข. 3 ชั้น
ค. 4 ชั้น ง. 5 ชั้น
88.เรื่องใดไม่ใช่ศาลปกครองชั้นต้น
ก. ศาลปกครองกลาง
ข. ศาลปกครองจังหวัด
ค. ศาลปกครองในภูมิภาค
ง. เป็นศาลปกครองชั้นต้นทุกข้อ
89.ตุลาการปกครองในศาลปกครองสูงสุดมีกี่ตำแหน่ง
ก. 2 ตำแหน่ง ข. 3 ตำแหน่ง
ค. 4 ตำแหน่ง ง. 5 ตำแหน่ง
90.ข้อใดเป็นตำแหน่งตุลาการศาลปกครองในศาลปกครองสูงสุด
ก. ประธานศาลปกครองสูงสุด
ข. ตุลาการหัวหน้าศาลปกครองสูงสุด
ค. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ง. ถูกทุกข้อ
91.ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องมีอายุตามข้อใด
ก. ไม่ต่ำกว่า 30 ปี ข. ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
ค. ไม่ต่ำกว่า 40 ปี ง. ไม่ต่ำกว่า 45 ปี
92.ตุลาการปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมีกี่ตำแหน่ง
ก. 2 ตำแหน่ง ข. 3 ตำแหน่ง
ค. 4 ตำแหน่ง ง. 5 ตำแหน่ง
93.ข้อใดเป็นตำแหน่งตุลาการศาลปกครองในศาลปกครองชั้นต้น
ก. อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ข. ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ค. ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
ง. ถูกทุกข้อ
94.ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีอายุตามข้อใด
ก. ไม่ต่ำกว่า 30 ปี ข. ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
ค. ไม่ต่ำกว่า 40 ปี ง. ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
95.ข้อใดไม่ต้องมีในคำฟ้องศาลปกครอง
ก. ชื่อที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี
ข. ชื่อที่อยู่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกฟ้องคดี
ค. คำขอของผู้ฟ้องคดี
ง. ต้องมีในคำฟ้องของศาลปกครองทุกข้อ
96.การฟ้องคดีของศาลปกครองต้องเสียค่าธรรมเนียมตามข้อใด
ก. 50 บาท ข. 100 บาท
ค. 200 บาท ง. ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
97.การยื่นฟ้องกรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน การนับอายุความในข้อใดถือเป็นวันที่ยื่นคำฟ้อง
ต่อศาลปกครอง
ก. วันที่เขียนคำฟ้อง
ข. วันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์
ค. วันที่เจ้าหน้าที่ศาลปกครองได้รับจากไปรษณีย์
ง. ถูกทุกข้อแล้วแต่กรณี
98.การฟ้องคดีศาลปกครองต้องยื่นฟ้องภายในกี่วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
ก. ภายใน 60 วัน ข. ภายใน 90 วัน
ค. ภายใน 6 เดือน ง. ภายใน 1 ปี
99.การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองให้ นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
ก. ภายใน 60 วัน ข. ภายใน 90 วัน
ค. ภายใน 6 เดือน ง. ภายใน 1 ปี
100. กรณีตายก่อนศาลปกครองพิพากษาคดี จะดำเนินการอย่างไร
ก. ให้ศาลปกครองรอการพิจารณาไปจนกว่าทายาทผู้จัดการมรดกของคู่กรณีผู้นั้นจะขอเข้ามา
แทนที่คู่กรณีถึงแก่ความตาย
ข. ให้ศาลปกครองออกหมายเรียกทายาท ผู้จัดการมรดกของคู่กรณีผู้นั้นเข้ามาแทนที่คู่กรณีถึง
แก่ความตาย
ค. ให้ศาลปกครองผู้นั้นมีคำสั่งจำหน่ายคดี
ง. ถูกทุกข้อ

1 ความคิดเห็น:

โปรแกรมเงินเดือน กล่าวว่า...

ขอบคุณมากครับสำหรับบทความ

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง