วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

เฉลย แนวข้อสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

1. การรับนักเรียนนักศึกษาในกรณีที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อน ให้สถานศึกษาเรียกหลักฐานใดเพื่อนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา เป็นอันดับแรก
ก. บัตรประจำตัวประชาชน
ข. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
ค. หนังสือรับรองการเกิด
ง. สูติบัตร

2. หลักฐานบันทึกแจ้งประวัติบุคคล กรณีไม่มีหลักฐานอื่นมาสมัครเรียน ให้เก็บต้นฉบับไว้ที่ใด
ก. สถานศึกษา
ข. ผู้ปกครอง
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. หลักฐานบันทึกแจ้งประวัติบุคคล กรณีไม่มีหลักฐานอื่นมาสมัครเรียน ให้ผู้สมัครเรียนทำอย่างไร
ก. ลงลายมือชื่อกำกับในช่องผู้สมัครเรียน
ข. ลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้อง
ค. พิมพ์ลายมือนิ้วหัวแม่มือขวาหรือซ้าย
ง. ถูกทุกข้อ

4. ในกรณีที่วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนผิดพลาด ใครเป็นผู้แก้ไขให้ถูกต้อง
ก. สำนักงานทะเทียนอำเภอ/เทศบาล
ข. หัวหน้าสถานศึกษา
ค. เจ้าหน้าที่ทะเบียนสถานศึกษา
ง. ข้อ ข และ ค

5. การแก้ไขตามข้อ 4 ให้ทำอย่างไร
ก. ขีดฆ่าด้วยหมึกแดง แล้วแต่งเติมด้วยหมึกดำ
ข. ขีดฆ่าด้วยหมึกแดง แล้วแต่งเติมด้วยหมึกน้ำเงิน
ค. ขีดฆ่าด้วยหมึกแดง แล้วแต่งเติมด้วยหมึกแดง
ง. ขีดฆ่าด้วยหมึกแดง แล้วแต่งเติมด้วยหมึกดำหรือน้ำเงิน

6. ข้อใดไม่ใช่ อำนาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548”
ก. ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น
ข. สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัยและสติปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝืนกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา หรือระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ค. เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือนหรือทำทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา หรือระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาอีก
ง. เป็นอำนาจและหน้าที่ทุกข้อ

7. ข้อใดไม่ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547
ก. ชักธงในวันมาฆะบูชา 1 วัน
ข. ชักธงในวันสงกรานต์ 3 วัน
ค. ชักธงในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 วัน
ง. ชักธงในวันเข้าพรรษา 1 วัน

8. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547 ข้อใดไม่สามารถนำมาใช้ตั้งชื่อโรงเรียนได้
ก. หมู่บ้าน
ข. วัด
ค. บุคคล
ง. ใช้ได้ทุกข้อ

9. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.2547 ผู้ประสงค์จะจารึกชื่อลงในอุปกรณ์ของสถานศึกษา ต้องบริจาคทรัพย์ซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวในอัตราร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ข. ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ค. ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ง. บริจาคเพียงคนเดียว

10. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.2547 ผู้ประสงค์จะจารึกตั้งชื่ออาคารเรียน ต้องบริจาคทรัพย์สร้างอาคารดังกล่าวในอัตราร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ข. ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ค. ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ง. บริจาคเพียงคนเดียว

11. ใครเป็นผู้อนุมัติการตั้งชื่ออาคารเรียนในสถานศึกษา
ก. หัวหน้าสถานศึกษา
ข. คณะกรรมการสถานศึกษา
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

12. การจัดตั้งสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นใหม่ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 จะต้องมีจำนวนนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่ากี่คนมาเข้าเรียน
ก. 20 คน
ข. 25 คน
ค. 30 คน
ง. 35 คน

13. การจัดตั้งสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นใหม่ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 จะต้องมีจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นไม่น้อยกว่ากี่คนมาเข้าเรียน
ก. 50 คน
ข. 65 คน
ค. 70 คน
ง. 80 คน

14. สถานที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาต้องเป็นที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตให้ใช้ ตามประเภทของที่ดินอย่างถูกต้อง จำนวนไม่น้อยกว่ากี่ไร่
ก. 20 ไร่
ข. 25 ไร่
ค. 30 ไร่
ง. 35 ไร่

15. สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ที่ตั้งอยู่เดิมไม่น้อยกว่ากี่กิโลเมตร ตามเส้นทางคมนาคม
ก. 3 กิโลเมตร
ข. 4 กิโลเมตร
ค. 5 กิโลเมตร
ง. 6 กิโลเมตร

16. ใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหม่ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ข้อ ก และ ข

17. กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเห็นให้รวมสถานศึกษา สิ่งใดที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก
ก. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
ข. จัดทำแผนการรวมสถานศึกษา
ค. แจ้งสถานศึกษาที่จะรวมกัน
ง. เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

18. ในกรณีเลิกสถานศึกษา สิ่งใดที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศจะเลิกสถานศึกษาดังกล่าว
ข. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
ค. สถานศึกษาแจ้งแก่ผู้ครองนักเรียน และชุมชน
ง. จัดทำแผนเลิกสถานศึกษา

19. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวทางราชการ พ.ศ.2548 ใครเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข่าวการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. รัฐมนตรี
ข. ปลัดกระทรวง
ค. สำนักงานรัฐมนตรี
ง. สำนักงานปลัดกระทรวง

20. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547 ข้อใดกล่าวผิด
ก. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบขอบคุณ สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ข. หัวหน้าส่วนราชการ ตอบขอบคุณ สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ไม่ถึง 10 ล้านบาท
ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ตอบขอบคุณ สำหรับผู้บริจาคไม่ถึง 5 ล้านบาท
ง. ผู้อำนวยการโรงเรียน ตอบขอบคุณ สำหรับผู้บริจาคไม่ถึง 5 ล้านบาท

21. พ.ข.ต. คืออะไร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ก. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
ข. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่พิเศษภาคใต้
ค. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ 9
ง. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งต่ำกว่าระดับ 8

22. ข้อใดไม่ใช่ ชั้นของความลับตามระเบียบงานสารบรรณ
ก. ปกปิด
ข. ลับมาก
ค. ลับที่สุด
ง. เป็นชั้นความลับทุกข้อ

23. ข้อใดสำคัญที่สุดใน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ข. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ค. เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ง. ประชาชนได้รับการอำนวยการความสะดวกและตอบสนองความต้องการ

24. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีกี่หมวดกี่มาตรา
ก. 7 หมวด 50 มาตรา
ข. 8 หมวด 52 มาตรา
ค. 9 หมวด 53 มาตรา
ง. 10 หมวด 54 มาตรา

25. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามีคุณสมบัติด้านอายุเท่าใด
ก. ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
ง. ไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์

26. ข้อใดคืออัตราเงินเดือนสูงสุดของครู ค.ศ.2
ก. 27,550 บาท
ข. 33,540 บาท
ค. 47,450 บาท
ง. 50,550 บาท

27. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้หรือรับของขวัญ ในจำนวนเท่าใดไม่ได้
ก. 3,000 บาท
ข. เกิน 3,000 บาท
ค. 5,000 บาท
ง. เกิน 5,000 บาท

28. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับ2) พ.ศ. 2530 กำหนดให้รถราชการต้องมีตราเครื่องหมายของส่วนราชการในขนาดเท่าใด
ก. ตรากว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
ข. ตรากว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร
ค. ตรากว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
ง. ตรากว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว

29. สถานศึกษาต้องรายงานจำนวนเด็กในเกณฑ์บังคับที่เข้ามาเรียนประจำ ในช่วงเวลาใด
ก. สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน
ข. วันทำการแรกของเดือนมิถุนายน
ค. สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 1
ง. วันทำการแรกของภาคเรียนที่ 1

30. ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2551 กำหนดให้สถานศึกษามีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง อยู่ในวาระกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 1 ปีการศึกษา
ค. 2 ปี
ง. 2 ปีการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง