วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การติดตั้งโทรศัพท์ประจำสถานที่ราชการ

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๒๔๑/๒๕๔๗

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการติดตั้ง และย้ายโทรศัพท์ประจำสถานที่ราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕(๓)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๕๐๒/๔๗๖๗๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ จึงมอบอำนาจการติดตั้ง และย้ายโทรศัพท์ประจำสถานที่ราชการ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้อยู่ภายในหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. การติดตั้งโทรศัพท์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ติดตั้งไม่เกิน ๗ หมายเลข และอนุญาตให้เปิดใช้โทรศัพท์ทางไกลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แห่งละ ๓ หมายเลข
๒. การขอติดตั้งในศูนย์การศึกษาพิเศษและสถานศึกษา ให้ติดตั้งโดยพิจารณาตามจำนวนนักเรียน ดังนี้
๒.๑ จำนวนนักเรียนต่ำกว่า ๓๐๐ คน ให้ติดตั้งได้ ๑ หมายเลข
๒.๒ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๓๐๐ – ๖๐๐ คน ให้ติดตั้งได้ ๒ หมายเลข
๒.๓ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๖๐๑ – ๙๐๐ คน ให้ติดตั้งได้ ๓ หมายเลข
๒.๔ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๙๐๑ – ๑๒๐๐ คน ให้ติดตั้งได้ ๔ หมายเลข
๒.๕ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐๑ – ๑๕๐๐ คน ให้ติดตั้งได้ ๕ หมายเลข
๒.๖ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๕๐๑ – ๒๐๐๐ คน ให้ติดตั้งได้ ๖-๗ หมายเลข
๒.๗ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๒๐๐๑ คนขึ้นไป ให้ติดตั้งได้ ๘-๑๐ หมายเลข
๓. สถานศึกษาที่มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ให้สถานศึกษาติดตั้งโทรศัพท์เพิ่มได้ ดังนี้
๓.๑ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐๐ คนลงมา ให้ติดตั้งได้ ๑ หมายเลข
๓.๒ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐๐ คนขึ้นไป ให้ติดตั้งได้ ๒ หมายเลข
๔. การติดตั้งโทรศัพท์ในบ้านพักข้าราชการ ให้ติดตั้งได้ที่บ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ และผู้บริหารสถานศึกษาได้จำนวน ๑ หมายเลข แต่ทั้งนี้ต้องเป็นบ้านพักของทางราชการเท่านั้น โดยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือนเอง
๕. ค่าสายโทรศัพท์ในการติดตั้งมีระยะทางไม่เกิน ๕๐๐ เมตร ส่วนที่เกินให้หน่วยงานที่ขอติดตั้งโทรศัพท์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินเอง


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
สั่ง ณ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

( คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา )
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 ความคิดเห็น:

เรียนต่อต่างประเทศ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากครับ

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง