วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คุณภาพ ICT เพื่อคุณภาพการศึกษาไทย

รมว.ศธ. กล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่า กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการและส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทย โดยมีพันธกิจสำคัญในการสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษา สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางสติปัญญาให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

จากผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนการขับเคลื่อน (Roadmap) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗ ด้วยวงเงินงบประมาณในปี ๒๕๕๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๙,๔๕๐ ล้านบาท โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการ ๔ แผนหลัก คือ ๑) แผนพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๗๙๘ ล้านบาท ๒) แผนพัฒนาครูยุคใหม่ ๙ โครงการ งบประมาณ ๗,๓๙๓ ล้านบาท ๓) แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๙,๔๔๓ ล้านบาท ๔) แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๗๖,๘๑๕ ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT เพื่อรองรับการดำเนินนโยบายดังกล่าว และการขยายตัวทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยได้จากการแจกจ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ เครื่อง และปีนี้อีกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ เครื่อง ได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้ ICT ทั้งในด้านการบริหารและการเรียนการสอน รวมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาทุกระดับ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป้าหมายในทางปฏิบัติ ที่เรียกว่า 3Ns โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงความสำคัญในการใช้ ICT เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมทั้งคุณภาพของ ICT ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของไทย ได้แก่

ระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network หรือ NEdNet) คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ สาระการเรียนรู้ ผลงานวิจัย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษาไปยังสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ (National Education Information System หรือ NEIS) คือ การพัฒนาศูนย์กลางการรวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการสืบค้น การประมวลผล และการเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลสำคัญทางด้านการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Learning Center หรือ NLC) คือ การพัฒนาศูนย์กลางการรวบรวม และเชื่อมโยงสาระความรู้ของการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนถึงการวิจัยของผู้เรียนและประชาชน

การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากจะมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ยังมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนด้วยเงินงบประเดิมกองทุนจากรัฐบาลจำนวน ๕ ล้านบาท และจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท โดยจะมอบให้ในครั้งนี้ ๗๕ ล้านบาท และจะมอบในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ อีก ๒๕ ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง