วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนครั้งนี้ขึ้น เมื่อกล่าวถึงเรื่องของการศึกษาต้องมองภาพกว้าง การศึกษาเริ่มตั้งแต่เกิด จนตาย มีการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต โดยในโรงเรียนถือว่าเป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาในยุคหลัง จะมีจุดเน้นที่ต่างกันไป จะเห็นได้ว่า ในอดีตปฏิรูปการศึกษา คือการผลิตคนเข้ารับใช้ราชการ ต่อมาเพื่อผลิตกำลังคนป้อนเข้าตลาดภาคเอกชน แต่ในระยะหลัง เพื่อเกิดการเรียนรู้ในตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงเป็นเพียงกลไกส่วนหนึ่งเท่านั้น และยังมีภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคอื่นๆที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ในครั้งนี้
การปฏิรูปการศึกษาในยุคปัจจุบัน ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีจัดทำโรดแมปการปฏิรูปการศึกษาขึ้น ซึ่งในปี ๒๕๕๘ นี้อยู่ในช่วงโรดแมประยะที่ ๒ มีการนำร่องแล้วใน ๒๐ เขตพื้นที่การศึกษา เป็นการวางรากฐานของโรดแมประยะที่ ๓ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทุกภาคส่วนกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้สำเร็จในท้ายสุด      
โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นผู้ร่วมเสวนาทางวิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการบริษัท เอส พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ และนายณรงค์ ฟับประโคน ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง