วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551

แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมาย1

(ชาวอุบล66 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ )

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545

1. เป้าหมายสำคัญที่สุดของการบริหารราชการแผ่นดินคือข้อใด
ก. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ข. เพื่อความมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. เพื่อความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
ง. เพื่อลดภารกิจและเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น
2. การดำเนินการตามข้อใดให้ยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดิน
ก. การจัดสรรงบประมาณ
ข. การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่ง
ค. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของปลัดกระทรวงที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน
ก. เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
ข. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
ค. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง
ง. มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
4. ใครมีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในต่างประเทศ
ก. รองปลัดกระทรวง และรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
ข. คณะผู้แทน
ค. หัวหน้าคณะผู้แทน
ง. ถูกทุกข้อ
5. ใครเป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ “ ก.พ.ร.”
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ค. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ง. ข้อ ก หรือ ข
6. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 14 คน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยกี่คนในจำนวน 10 คน ที่ต้องทำงานเต็มเวลา
ก. 2 คน ข. 3 คน
ค. 4 คน ง. 5 คน
7. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่ตามข้อใด
ก. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการงานของรัฐ
ข. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการตั้ง รวม โอน ยุบเลิก กำหนดชื่อ เปลี่ยนชื่อ กำหนดอำนาจของกระทรวง ทบวง กรม
ค. ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ง. ถูกทุกข้อ
8. จุดประสงค์สำคัญที่สุดในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ก. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการทำงานของภาคราชการให้มีการจัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. เพื่อจัดระบบราชการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ค. เพื่อเป็นหน่วยงานบริหารบ้านเมืองที่ดี
ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดเป็นการบริหารราชการแนวทางใหม่ที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ก. กำหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการชัดเจน
ข. บริหารงานตามกรอบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ค. แบ่งส่วนราชการตามกลุ่มภารกิจและมีผู้ที่รับผิดชอบ
ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือ “ ก.พ.ร.”
ก. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ข. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน
ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือนแห่งชาติ
เฉลย (น่าเพิ่งเชื่อนะครับ ตรวจสอบก่อน )
1. ก
2. ง
3. ง
4. ข
5. ค
6. ง
7. ง
8. ก
9. ง
10. ก


ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง