วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ทบทวนความรู้ด้านกฎหมาย(แบบเบาๆ)

1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้เมื่อไหร่
ก. 14 สิงหาคม 2542 ข. 19 สิงหาคม 2542
ค. 20 สิงหาคม 2542 ง. 11 ตุลาคม 2542
2. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ
ก. พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ ข. นายบรรหาร ศิลปะอาชา
ค. นายชวน หลีกภัย ง. พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร
3. การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
ค. การผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
ก. ครู ข. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ค. รองผู้อำนวยการโรงเรียน ง. เป็นบุคลากรทางการศึกษาทุกข้อ
5. ใครคือผู้รักษาการตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง. เลขาธิการ กพฐ.
6. การศึกษาสำหรับคนพิการ ดำเนินการ อย่างไร
ก. จัดตั้งแต่แรกเกิด ข. จัดตั้งแต่พบความพิการ
ค. จัดเทียบเท่าคนปกติ ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
7. เด็กที่เข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับ ต้องมีอายุ….
ก. ย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึง ย่างเข้าปีที่สิบห้า

ข. ย่างเข้าปีที่แปด จนถึง ย่างเข้าปีที่สิบห้า
ค. ย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึง ย่างเข้าปีที่สิบหก

ง. ย่างเข้าปีที่แปด จนถึง ย่างเข้าปีที่สิบหก
8. ความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาและระยะยาว หมายถึงข้อใด
ก. การศึกษาในระบบ ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตลอดชีวิต ง. การศึกษาตามอัธยาศัย
9. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้กี่รูปแบบ
ก. รูปแบบเดียวเท่านั้น ข. สองรูปแบบเท่านั้น
ค. ทั้งสามรูปแบบ ง. รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้
10. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
ก. 2 ระดับ ข. 3 ระดับ
ค. 4 ระดับ ง. 5 ระดับ
11. ข้อใดคือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. มี 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา/ ประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา
ข. มี 4 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา/ ประถมศึกษา/ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค. มี 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษา
ง. มี 5 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา/ ประถมศึกษา/ มัธยมศึกษาตอนต้น/และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ อาชีวศึกษา
12. ข้อใดคือ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. ต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา
ข. ต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญาตรี
ค. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ง. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
13. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ ข. ผู้เรียนทุกคนมีความพัฒนาตนเองได้
ค. ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด ง. ถูกทุกข้อ
14. ข้อใดไม่ใช่การประเมินผู้เรียนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. พิจารณาจากการพัฒนาผู้เรียน

ข. พิจารณาจากการเวลาเข้าเรียน
ค. พิจารณาจากพฤติกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม

ง. พิจารณากระบวนการเรียนการสอน
15. ใครเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตร
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. สถานศึกษา
16. ข้อใดคือ องค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปของสภาในกระทรวงศึกษาธิการ
ก. สภาการศึกษา ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. คณะกรรมการคุรุสภา ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
17. สมศ. คือ
ก. สำนักรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ข. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ง. สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ง. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
18. ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุอย่างต่ำกี่ปี
ก. 18 ปี ข. 20 ปี
ค. 21 ปี ง. 25 ปี
19. ผู้ประสงค์จะสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ต้องมีอายุอย่างต่ำกี่ปี
ก. 18 ปี ข. 20 ปี
ค. 21 ปี ง. 25 ปี
20. ข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. โรงเรียน ง. คุรุสภา
21. รองผู้อำนวยการโรงเรียนมีกี่วิทยฐานะ
ก. 2 วิทยฐานะ ข. 3 วิทยฐานะ
ค. 4 วิทยฐานะ ง. ไม่มีข้อถูก
22. ประธาน ก.ค.ศ. คือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23. ใครมีอำนาจพิจารณาอนุญาตการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกโรงเรียน
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24. อัตราค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ
ก. 200 บาท ข. 300 บาท
ค. 400 บาท ง. 500 บาท
25. การถูกพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พักได้กี่ปี
ก. 3 ปี ข. 5 ปี
ค. ไม่เกิน 3 ปี ง. ไม่เกิน 5 ปี
26. โทษของการประกอบวิชาชีพครูโดยไม่ได้รับใบอนุญาต คือ
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
27. ข้อใดไม่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ
ก. สำนักงานรัฐมนตรี

ข. สำนักงานปลัดกระทรวง
ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28. ข้อใดเป็นตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ก. เลขาธิการคุรุสภา ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ค. เลขาธิการ สพฐ. ง. เลขาธิการ ก.พ.
29. การมอบอำนาจให้ดำเนินการอย่างไร
ก. มอบด้วยวาจา ข. ทำเป็นหนังสือ
ค. ทำเป็นคำสั่ง ง. ทำเป็นประกาศ
30. ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา เสนอต่อใคร
ก. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง