วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ข้อสอบเก่าของท่านSUB-ADMIN1

1.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะ เป็น
ก องค์กรมหาชน
ข องค์กรเอกชน
ค องค์การมหาชน
ง องค์การเอกชน
2.ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินตามข้อใด
ก ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ข ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ง ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.....ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ.... ก หน่วยงานต้นสังกัด
ข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค เปิดเผยต่อสาธารณชน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
4.ข้อใดคือหมวด ๗ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
ก มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ข ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ค ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ง การบริหารและการจัดการศึกษา
5.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันตามข้อใด
ก 19 สิงหาคม
ข 20 สิงหาคม
ค 19 ธันวาคม
ง 20 ธันวาคม
6.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า “สถานศึกษา”ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข ศูนย์การเรียน
ค หน่วยงานการศึกษา ง ทุกข้อที่กล่าวมา
7.เป็นความหมายของข้อความต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ... “บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน”
ก ครู
ข อาจารย์
ค คณาจารย์
ง ผู้สอน
8.นักเรียนคนใดน่าจะจบ “การศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ก ป๋อง เพิ่งรับ ปพ.9 เมื่อ 31 มีนาคม 2551
ข แป๋ง เพิ่งรับ ปพ.1 ม.3
ค โป้ง เพิ่งรับ ปพ.2 ม.6
ง ปิง เพิ่งรับ ปพ.7 เมื่อ 31 มีนาคม 2551
9.การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังข้อใด
ก การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ง ทุกข้อ
10.ข้อใดถูกต้องเมื่อพิจารณาตาม “รูปแบบ”การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ก สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยยึดรูปแบบที่ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว
ค สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้
ง สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยยึดรูปแบบเพื่อความเป็นไทย มุ่งพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ สังคมโดยรอบด้าน
11.การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
ก 2 ระดับ
ข 3 ระดับ
ค 4 ระดับ
ง 5 ระดับ
12.ข้อใดไม่ใช่สี่องค์กรหลักตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง คณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา
13.หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
ก กำกับดูแลจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
ข ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน
ค ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
ง ทุกข้อ
14.ผู้แทนในข้อใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ก ผู้แทนองค์กรชุมชน
ข ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
15.การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งสี่ด้านไปยังหน่วยงานใด
ก คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ง ทุกข้อ
16.ปกตินักเรียนที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2551 ควรเกิด พ.ศ.ใด ถ้ายึดตามกฎกระทรวงฯ
ก 2542
ข 2543
ค 2544
ง 2545
17.การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยปกติเป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุตามข้อใดตามกฎกระทรวงฯ
ก 1-6 ปี
ข 2-6 ปี
ค 3-6 ปี
ง 4-6 ปี
18.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ก การศึกษาภาคบังคับ
ข การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น
ง ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
19.รัฐสามารถให้การสนับสนุนด้านใดแก่สถานศึกษาเอกชนได้บ้าง
ก ด้านวิชาการ
ข ด้านเงินอุดหนุน
ค ด้านการลดหย่อนภาษี
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
20.ข้อใดไม่ใช่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามกฎกระทรวงฯ
ก ประเภทต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
ข ประเภทสามัญศึกษา
ค ประเภทอาชีวศึกษา
ง เป็นการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกข้อ
21. “เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งวางรากฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรมความรู้และความสามารถขั้นพื้นฐาน...” ข้อความนี้เป็นการจัดการศึกษาระดับใดตามกฎกระทรวงฯ
ก ระดับก่อนประถมศึกษา
ข ระดับประถมศึกษา
ค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
22.ข้อใดไม่ใช่ “การศึกษาขั้นพื้นฐาน”ตามกฎกระทรวงฯ
ก การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา
ข การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ค การศึกษาระดับประถมศึกษา
ง การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
23.การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้ หากผ่อนผันนานเกินไปจนเป็นผลเสียแก่เด็กให้สถานศึกษาพิจารณาให้เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาทันทีที่เด็กมีความพร้อมโดยคำนึงถึงข้อใด
ก อายุของเด็ก
ข ระดับช่วงชั้นการเรียนของเด็ก
ค ความสามารถของเด็ก
ง เฉพาะข้อ ก และ ข เท่านั้น
24.ผู้ปกครองที่ประสงค์จะขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์ให้ยื่นคำร้องต่อใคร
ก ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นเขตบริการ ข คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง ทุกข้อที่กล่าวมา
25.ผู้ใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันการเข้าเรียนของเด็กตามกฎกระทรวงฯ
ก ผู้แทนผู้ปกครองที่มีเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษานั้นๆ
ข ครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ค ผู้บริหารสถานศึกษา
ง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
26.คุรุสภามีวัตถุประสงค์กี่ข้อ
ก 3 ข้อ
ข 4 ข้อ
ค 5 ข้อ
ง 6 ข้อ
27.ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
ก ออกข้อบังคับของคุรุสภา
ข ออกใบอนุญาต
ค กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ง ทุกข้อ
28.ผู้ใดไม่ได้เป็นกรรมการคุรุสภา
ก เลขาธิการคุรุสภา
ข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค เลขาธิการสภาการศึกษา
ง เป็นกรรมการทุกข้อ
29.กรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก 5 ปี
ข 10 ปี
ค 15 ปี
ง 20 ปี
30.กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก 2 ปี
ข 3 ปี
ค 4 ปี
ง 6 ปี
31.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดให้พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินกี่ปี
ก 5ปี
ข 4 ปี
ค 2 ปี
ง 1 ปี
32.ข้อใดไม่ใช่สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกิตติมศักดิ์
ก แสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา
ข ซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา
ค ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ง ชำระค่าธรรมเนียม
33.การแก้ปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการในข้อใดมากที่สุด
ก คณะกรรมการคุรุสภา
ข คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค คณะกรรมการ สก.สค.
ง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34.คณะกรรมการในข้อใดมีจำนวนคนมากที่สุด
ก คณะกรรมการคุรุสภา
ข คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค คณะกรรมการ สก.สค.
ง คณะกรรมการ ก.ค.ศ.
35.ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของคุรุสภาเป็นประจำทุกปีคือหน่วยงานใด
ก คณะกรรมการคุรุสภา
ข องค์การค้าคุรุสภา
ค สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
36.ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรับครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาสอนในโรงเรียน อาจมีโทษสูงสุดตามข้อใด
ก จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ค จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ง จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
37.ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละกี่บาท
ก 200 บาท
ข 300 บาท
ค 500 บาท
ง 600 บาท
38.กฎกระทรวง การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ.๒๕๔๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวข้องกับบุคคลใด
ก ครู
ข ผู้บริหาร
ค ศึกษานิเทศก์
ง เกี่ยวข้องทุกข้อ
39.ผู้รักษาการตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗
ก ประธานกรรมการคุรุสภา
ข เลขาธิการคุรุสภา
ค นายกรัฐมนตรี
ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
40.ผู้ประสงค์ขอต่อใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อใครก่อนใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ก ประธานกรรมการคุรุสภา
ข เลขาธิการคุรุสภา
ค รัฐมนตรี
ง เลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
41.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ตามข้อใด
ก 24 ธันวาคม
ข 20 ธันวาคม
ค 20 กุมภาพันธ์
ง 21 กุมภาพันธ์
42.กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.ค.ศ.ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อใดไม่ใช่
ก ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ข เลขาธิการ ก.พ.
ค ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ง เลขาธิการ สก.สค.
43.กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวนกี่คน
ก 6 คน
ข 7 คน
ค 8 คน
ง 9 คน
44.ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาได้มาจากการเลือกของอนุกรรมการในข้อใดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ก ผู้แทนครู
ข ผู้แทนผู้บริหาร
ค อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ง เป็นโดยตำแหน่งของอนุกรรมการ
45.อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีกี่คน
ก 5 คน
ข 4 คน
ค 3 คน
ง 2 คน
46.ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามมาตรา 38 (ข) ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มีกี่ตำแหน่ง
ก 4 ตำแหน่ง
ข 5 ตำแหน่ง
ค 6 ตำแหน่ง
ง 7 ตำแหน่ง
47.ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญคือบุคคลในข้อใด
ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
ข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ค เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง รัฐมนตรี
48.การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้ใดมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ
ก ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
ค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49.ผู้ใดมีบทบาทในการย้าย/รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ
ข ผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓
ค คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
50.ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ร้องทุกข์ได้ต่อผู้ใด
ก ผอ.เขตฯ
ข ประธาน อ.ก.ค.ศ.
ค ก.ค.ศ.
ง ประธาน ก.ค.ศ.
51.ข้อใดระบุชื่อหมวดได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
ก หมวด ๔ การบรรจุและแต่งตั้ง
ข หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย
ค หมวด ๗ การดำเนินการทางวินัย
ง ทุกข้อถูกต้อง
52.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก 23 ธันวาคม
ข 24 ธันวาคม
ค 20 กุมภาพันธ์
ง 21 กุมภาพันธ์
53.การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นใหม่ต้องทำเป็น...
ก กฎกระทรวง
ข ประกาศกระทรวง
ค ระเบียบกระทรวง
ง ข้อบังคับกระทรวง
54.ข้อใดไม่ใช่ “หน่วยงานการศึกษา”ตามความหมายในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
ก สถานศึกษา
ข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน
ง หน่วยงานการศึกษาอื่น
55. “พัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
ก ก.ค.ศ.
ข สำนักงาน ก.ค.ศ.
ค คุรุสภา
ง สำนักงาน ส.พ.ร.
56.คณะกรรมการสถานศึกษามีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามข้อใด
ก กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ข เสนอความต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่ง
ค ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ง ทุกข้อ
57.ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะ มีกี่ตำแหน่ง
ก 4 ตำแหน่ง
ข 5 ตำแหน่ง
ค 6 ตำแหน่ง
ง 7 ตำแหน่ง
58.ผู้ที่จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือใคร
ก ก.ค.ศ.
ข สำนักงาน ก.ค.ศ.
ค สำนักงาน ส.พ.ร.
ง คุรุสภา
59.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติให้ผู้ใดแจ้งภาระงาน...
ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
ค ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53
ง ผู้บังคับบัญชา
60.มาตราใดระบุโทษวินัยร้ายแรงเรื่องการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของครูฯ
ก มาตรา 91
ข มาตรา 92
ค มาตรา 95
ง มาตรา 96
61.ครูตามข้อใดที่ถูกโทษทางวินัยและไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ
ก ครูแป๋ง ลาออกไปขายแอมเวย์
ข ครูแป้ง ถูกไล่ออกเพราะขายข้อสอบให้เด็ก
ค ครูโป่ง ถูกปลดออก เพราะลวนลามนักเรียนชาย
ง ครูโป้ง ถูกลดขั้นเงินเดือน จึงลาออกประชดชีวิต
62.โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ระบุในมาตราใด
ก มาตรา 91
ข มาตรา 93
ค มาตรา 96
ง มาตรา 100
63.ตามพระราชบัญญัติฯครูฯการป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชากระทำโดย...
ก การเอาใจใส่
ข สังเกตการณ์
ค ขจัดเหตุ ง ทุกข้อ
64.โรงเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอีแหลมวิทยาอิมแพค มีครูขอลาออก ท่านจะแนะนำให้ครูยื่นใบลาออกต่อใครที่ถูกต้องที่สุด
ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอีแหลมวิทยาอิมแพค
ข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนนี้สังกัด
ค ยื่นต่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯฝ่ายบุคคล
ง ไม่ได้กำหนด
65.ข้อที่ถูกต้องที่สุดที่เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูฯลาออก
ก ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค ผู้บังคับบัญชา
ง ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓
66.ผู้มีอำนาจการยับยั้งการลาออกของครู สามารถยับยั้งการลาออกได้กี่วัน
ก ไม่เกินเก้าสิบวัน
ข ไม่เกินสามสิบวัน
ค ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ง ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
67.ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัยสูงสุดได้ตามข้อใด
ก ภาคทัณฑ์
ข ตัดเงินเดือน
ค ลดขั้นเงินเดือน
ง ปลดออก
68.โรคตามมาตรา ๓๐ (๕) ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก โรคเท้าช้าง
ข โรคติดยาเสพติดให้โทษ
ค โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง โรคพิษสุราเรื้อรัง
69.ข้อใดเป็นกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ.
ก กระทำความผิดอาญาจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทำผิดและผู้บังคับบัญชาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฎตามคำพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดแล้ว
ข กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
ค กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก ง ทุกข้อ
70.ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกจะมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกจากราชการทราบภายในกี่วัน
ก 3 วัน
ข 7 วัน
ค 15 วัน
ง 30 วัน
71.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ กรณีใดเป็นการย้ายกรณีพิเศษ
ก การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส
ข การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา
ค การย้ายกลับภูมิลำเนา
ง การย้ายติดตามคู่สมรส
72.มาตรฐานตำแหน่งประเภท ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงาน การสอน มีกี่ตำแหน่ง
ก 2 ตำแหน่ง
ข 4 ตำแหน่ง
ค 5 ตำแหน่ง
ง 1 ตำแหน่ง
73.มาตรฐานตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา สายงาน บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษามีกี่วิทยฐานะ
ก 5
ข 4
ค 3
ง 2
74.เขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 175 เขตแรก ที่ตั้งขึ้นมีผลเมื่อใด
ก 23 ธันวาคม 2547
ข 24 ธันวาคม 2547
ค 6 กรกฎาคม 2546
ง 7 กรกฎาคม 2546
75.เป็นการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
ก ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ข ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ค ระเบียบบริหารราชการที่มีส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
ง ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
76.การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึงข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก คุณวุฒิ
ข ประสบการณ์
ค คุณภาพของงาน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
77.การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา ๑๐ ให้มีส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทุกข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี
ข สำนักงานปลัดกระทรวง
ค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
78.ข้อใด ไม่เป็นนิติบุคคล
ก สำนักงานรัฐมนตรี
ข โรงเรียน
ค สพฐ.
ง เป็นนิติบุคคลทุกข้อ
79.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก 6 กรกฎาคม
ข 7 กรกฎาคม
ค 23 ธันวาคม
ง 24 ธันวาคม
80.ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ....
ก มอบหมาย
ข สั่ง
ค บอก
ง ให้ไว้
81.การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาของสภาการศึกษา ให้เสนอต่อใคร
ก รัฐมนตรี ข คณะรัฐมนตรี
ค นายกรัฐมนตรี ง ทุกข้อที่กล่าวมา
82.คณะกรรมการในข้อใดมีประธานโดยตำแหน่ง
ก คณะกรรมการสภาการศึกษา
ข คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง คณะกรรมการการอุดมศึกษา
83.ผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก กระทรวงศึกษาธิการ
ข สพฐ.
ค โรงเรียน
ง เขตพื้นที่การศึกษา
84.การจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งออกเป็นกี่ส่วน
ก 1
ข 2
ค 3
ง 4
85.การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดทำเป็น....
ก กฎกระทรวง
ข ประกาศกระทรวง
ค ระเบียบกระทรวง
ง ข้อบังคับกระทรวง
86.การแบ่งส่วนราชการในโรงเรียนและอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ใดกำหนด
ก ผู้อำนวยการโรงเรียน กำหนด
ข คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
ค คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
ง โรงเรียนกำหนด
87.บทบาทของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ถ้าพิจารณาตามพระราชบัญญัติฯ ข้อใดไม่ใช่
ก เป็นกรรมการ
ข เป็นเลขานุการ
ค เป็นประธาน
ง ทุกข้อ
88.มาตราใดในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก มาตรา 37
ข มาตรา 38
ค มาตรา 39
ง มาตรา 40
89.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอีหรอยมารีน่า จะทำคำสั่งให้ครูมาปฏิบัติงานวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ท่านจะอ้างมาตราใดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
ก มาตรา 37
ข มาตรา 38
ค มาตรา 39
ง มาตรา 40
90.ตามอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ให้จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อใคร
ก ครู
ข ผู้ปกครองและนักเรียน
ค คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
91.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ “ก.ม.” หมายถึงข้อใด
ก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ข คณะกรรมการข้าราชการครูในมหาวิทยาลัย
ค คณะกรรมการข้าราชการในมหาวิทยาลัย
ง คณะกรรมการคณาจารย์ในหมาวิทยาลัย
92. ข้อใดคือการแบ่งส่วนราชการในโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล ตามกฎกระทรวง
ก กลุ่มวิชาการ
ข กลุ่มงบประมาณ
ค กลุ่มบริหารทั่วไป
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
93.หลักเกณฑ์การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ตามกฎกระทรวง ด้านวิชาการ กระจายอำนาจกี่ด้าน
ก 22
ข 20
ค 17
ง 14
94.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งส่วนราชการกี่สำนักตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
ก 6
ข 7
ค 10
ง 11
95.สำนักในข้อใดที่แตกต่างจากพวกเมื่อพิจารณาตามการแบ่งส่วนราชการของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
ก สำนักการคลังและสินทรัพย์
ข สำนักทดสอบทางการศึกษา
ค สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ง สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
96.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบ่งส่วนราชการเป็น
กี่กลุ่ม
ก 4
ข 5
ค 6
ง 7
97.ผู้ให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
ก ผอ.เขตฯ
ข คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ
ค คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
ง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
98. “วารสารวิชาการ” หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำ
ก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ข สำนักทดสอบทางการศึกษา
ค สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ง สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
99.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็น.....
ก หนังสือ
ข คำสั่ง
ค ว่ากล่าวตักเตือน
ง เฉพาะข้อ ก และ ค
100.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ มีกี่โรค
ก 4
ข 5
ค 6
ง ไม่ได้กำหนด
เฉลย
1-ค 2-ค 3-ง 4-ข 5-ค 6-ง 7-ค 8-ค 9- ง 10-ค 11-ก 12-ง13-ง 14-ง 15-ง 16-ค 17- ค18-ง 19-ง 20-ก 21-ข22-ก 23-ง 24-ก 25-ก 26-ก 27-ง 28-ก 29-ข 30-ค 31- ก32- ง33-ค 34-ก 35-ง 36-ค 37-ง 38- ค 39-ก 40-ข 41-ง 42- ง43- ง44-ค 45-ก 46- ข47-ค 48-ค 49-ง 50- ค 51-ง 52-ก 53-ข 54-ง 55-ข 56-ง 57-ง 58-ก 59-ง 60-ก 61-ข 62-ค 63-ง 64-ก 65-ง 66-ก 67-ข 68-ก 69- ง 70-ข 71-ง 72- ก73-ค 74-ง 75-ค 76-ง 77-ก 78-ก 79-ก 80- ก 81-ข 82- ก83-ก 84-ข 85-ข 86-ค 87-ค 88-ข 89-ค 90- ค 91-ก 92- 93-ค 94-ค 95-ง 96-ข 97-ค 98- ก 99- ง 100-ข

1 ความคิดเห็น:

โปรแกรมเงินเดือน กล่าวว่า...

ขอบคุณมากครับสำหรับบทความ

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง