วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ข้อสอบด้านพลวัตของท่านSUB-ADMIN1

ท่านSub ส่งมาให้ช่วยลงให้ ทราบว่า เว็บท่านล่ม (เรตติ้งสูงมาก)

1.โรงเรียนในข้อใดเกี่ยวข้องกับโปรแกรม student 44 มากที่สุดในปัจจุบัน
ก โรงเรียนเอกชน
ข โรงเรียนนานาชาติ
ค โรงเรียนที่เปิดช่วงชั้นที่ 3 – 4
ง โรงเรียนที่เปิดช่วงชั้นที่ 1 – 2
2.ผู้สื่อสารทางเว็บไซท์ผ่านคอลัมน์ “พบกันวันอังคาร”คือใคร
ก นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
ข ดร.จรวยพร ธรณินทร์
ค นายประเสริฐ งามพันธ์
ง คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
3. อ.ก.ค.ศ. ที่เพิ่มจำนวนขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เพิ่มขึ้นเขตฯละกี่คน
ก 12 คน
ข 9 คน
ค 7 คน
ง 3 คน
4.โบราณสถานในข้อใดมีอายุมากที่สุด
ก นครวัด
ข เขาพระวิหาร
ค เขาพนมรุ้ง
ง นครธม
5.การจัดทำคำรับรองการปฏบัติราชการของโรงเรียน ปี งบประมาณ 2551 ผ่านโปรแกรมในข้อใด
ก SMIS
ข student 44
ค Visual Control
ง Power Point
6.ท่านเป็นข้าราชการครูในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จะขออนุญาตไปทัศนศึกษาเขาพระวิหาร ต้องทำเรื่องขออนุญาตผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่ฯผ่านถึงบุคคลในข้อใด
ก เลขา สพฐ.
ข นายอำเภอ
ค ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง ถึงผู้อำนวยการเขตฯเท่านั้น
7.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในข้อใดที่ยังไม่ถูกปรับออกในรัฐบาลสมัคร 1
ก สาธารณสุข
ข ต่างประเทศ
ค ศึกษาธิการ
ง สำนักนายกรัฐมนตรี
8.ประเทศกัมพูชา จะมีการเลือกตั้งในวันตามข้อใด
ก 26 กรกฎาคม 2551
ข 27 กรกฎาคม 2551
ค 2 สิงหาคม 2551
ง 3 สิงหาคม 2551
9.นักเทนนิสที่มีชื่อในข้อใดที่ไม่ได้ไปแข่งในมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน 2008
ก โรเจอร์ เฟดเดอร์เรอร์
ข แทมมารีน ธนสุกาญจน์
ค ราฟาเอล นาดาล
ง อังเดร เวโรนิน
10. “ผศ.ลวนลามนิสิตฯ” เมื่อสวบสวนแล้วพบว่ากระทำผิดจริง โทษทางวินัยขั้นต่ำสุด คือข้อใด
ก ลดขั้นเงินเดือน
ข ตัดเงินเดือน
ค ปลดออก
ง ไล่ออก
11.แชมป์ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก เลคแรก คือทีมใด
ก บีอีซี เทโร
ข ชลบุรี
ค โอสถสภา
ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12.การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา หรือ จีบีซี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 จัดที่จังหวัดใด
ก กรุงเทพ
ข สระแก้ว
ค ศรีสะเกษ
ง อุบลราชธานี

13.ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ จันทรุปราคา 2551 จะเกิดขึ้นในเดือนตามข้อใด
ก สิงหาคม
ข กันยายน
ค ตุลาคม
ง พฤศจิกายน
14.ราคาเชื้อเพลิงในข้อใดราคาถูกที่สุด
ก E20 Plus
ข Delta-x curo 3
ค B5 Plus
ง NGV
15.เดือนกรกฎาคม 2551 ประเทศไทยค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ คือข้อใด
ก ปู
ข กบ
ค หิ่งห้อย
ง หนอนผีเสื้อ
16.ไทย-กัมพูชา ตกลงหารือทวิภาคี กรณี เขาพระวิหาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 ที่จังหวัดในข้อใด
ก สระแก้ว
ข ศรีสะเกษ
ค Siemreap
ง Sisopon
17.ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ มีกี่ประเทศ
ก 21
ข 15
ค 11
ง 7
18.เอกอัครราชฑูตและผู้แทนถาวรไทยแห่งสหประชาชาติ คือบุคคลในข้อใด
ก นายดอน ปรมัตถ์วินัย
ข นายนพดล ปัทมะ
ค นายกอบศักดิ์ สภาวะสุ
ง นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
19.ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ที่บุคคลที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกได้คือข้อใด
ก ห้องเรียนพิเศษ EP
ข ห้องเรียนพิเศษ MEP
ค ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
ง ทุกข้อ
20.หลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตามประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2551
ที่บุตรข้าราชการไม่สามารถเบิกได้มีกี่รายการ
ก 13
ข 7
ค 5
ง 3
...............................................................................................................................................

1-ค 2-ง 3-ง 4-ก 5-ค 6-ก 7-ค 8-ข 9- ง10-ค 11- ข 12-ข 13-ก 14-ง 15-ค 16-ค 17-ข 18-ก 19-ง 20 –ก


1.ประเทศในข้อใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปราสาทเขาพระวิหารน้อยที่สุด
ก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข สาธารณรัฐกัมพูชา
ค ฝรั่งเศส
ง ไทย
2.ตามนโยบายรัฐบาล 6 มาตรการ ภายใน 6 เดือน เรื่องการลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นครั้งแรกมีผลในวันตามข้อใด
ก วันที่ 25 กรกฎาคม 2551
ข วันที่ 26 กรกฎาคม 2551
ค วันที่ 27 กรกฎาคม 2551
ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2551
3.สถานีโทรทัศน์ตามข้อใด “ไม่เข้าพวก”
ก ASTV
ข NBT
ค PTV
ง TPBS
4.ว่าที่ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” คนใหม่คือใคร
ก นายเตช บุนนาค
ข นายศรีราชา เจริญพานิช
ค นางผาณิต นิติทัณฑ์
ง นางสดศรี สัตยธรรม
5.การไปรษณีย์ไทย มีอายุกี่ปีในปี 2551
ก 112 ปี
ข 121 ปี
ค 125 ปี
ง 152 ปี
6.วันที่ 4 สิงหาคม เป็นวันสำคัญตามข้อใดของประเทศไทย
ก วันเกิดสงครามโลก
ข วันกำเนิดไปรษณีย์ไทย
ค วันเกิดนักวิทยาศาสตร์ไทย
ง วันกำเนิดนักวิทยาศาสตร์ไทย
7.เสี้ยวชนิดใหม่ของโลกที่พบในประเทศไทยแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก สิรินธรวัลลี
ข ดอกแก้ว
ค เสี้ยวเจ้าฟ้า
ง พันลีจันทร์
8.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนปัจจุบันคือ
ก นายเตช บุนนาค
ข นายนพดล ปัทมะ
ค นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
ง นายจักรภพ เพ็ญแพ
9.ปัจจุบันประธานอาเชียนเป็นคนชาติใด
ก ไทย
ข สิงคโปร์
ค มาเลเซีย
ง กัมพูชา
10.สถาบันหลักที่รับผิดชอบในเรื่อง “Fix-it Center “ คือสถาบันตามข้อใด
ก ราชภัฎ
ข มหาวิทยาลัย
ค โรงเรียน
ง อาชีวะ-เทคนิค
11.ยุทธศาสตร์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ มีค่าเป้าหมายร้อยละของกำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปร้อยละเท่าไร
ก 75
ข 70
ค 65
ง 50
12.ข้อใดคือระยะเวลาในการใช้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
ก 2548-2551
ข 2549-2554
ค2550-2554
ง 2545-2559
13.คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแบ่งออกเป็นกี่มิติ
ก 7
ข 6
ค 5
ง 4
14.ข้อใดเป็นจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุด
ก บวร
ข บรม
ค School Mapping
ง GIS
15.เลขาธิการอาเซียนเป็นคนชาติใด
ก ไทย
ข ลาว
ค กัมพูชา
ง มาเลเซีย
16.เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
ก 27 กรกฎาคม
ข 28 กรกฎาคม
ค 29 กรกฎาคม
ง 30 กรกฎาคม
17.รายชื่อในข้อใดไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ 2551 รอบ 9 เล่ม
ก ศิริวร แก้วกาญจน์
ข มนตรี ศรียงค์
ค เสาวรี
ง จำลอง ฝั่งชลจิตร
18.คู่แข่งคนสำคัญของนายโอบามา ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปลายปีนี้
ก ฮิลลารี คลินตัน
ข บุช
ค แมคเคน
ง แบลล์
19.ในการเขียนย้ายรอบ 1 – 15 สิงหาคม 2551 นี้ หลักฐานในข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องแนบในการเขียนย้ายของผู้อำนวยการโรงเรียน
ก มติกรรมการสถานศึกษา
ข กพ.7
ค สำเนาทะเบียนบ้าน
ง วิสัยทัศน์
20.บุคคลในข้อใดมีสถานะทางการเมืองแตกต่างจากคนอื่น
ก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข นายอันวาร์ อิบราฮิม
ค นางอ่องซาน ซูจี
ง นายฮุนเซน
........................................................................................................................
1-ก 2-ก 3- ก 4-ค 5-ค 6- ข 7-ก 8-ก 9- ก10- ง11-ง 12-ง 13-ง 14-ข 15-ก 16-ค 17-ข 18-ค 19-ง 20-ง

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง