วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

กระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ความสำเร็จของการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะดูจากตัวชี้วัด 10 ตัว ได้แก่

(1) ระดับความสำเร็จของศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน และสายด่วน 1579 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดบังคับของทุกกระทรวง
(2) ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ จำนวนอย่างน้อยร้อยละ 99 ของประชากรวัยเรียนทั้งหมด
(3) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอัตราในเรื่องการคงอยู่ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นของการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งต้องมีข้อมูลทั้งเป็นรายบุคคลและภาพรวมที่เป็นข้อมูลทันสมัยในแต่ละปี
(4) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยวัยแรงงาน อย่างน้อย 8.68 ปี
(5) ร้อยละของประชากร วัยเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 39.18 ปวช.ร้อยละ 27.44 ปวส. ร้อยละ 20.74 และอุดมศึกษา ร้อยละ 49.67
(6) ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
(7) ร้อยละของประชากรวัยแรงงานที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างน้อย ร้อยละ 50.85
(8) ระดับคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นของผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน
(9) สัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญต่ออาชีวศึกษา คิดเป็น 55:45
(10) สัดส่วนนักเรียน/ นักศึกษา ภาครัฐต่อเยาวชน คิดเป็น 81:19

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง