วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบชุดเสริมเติมเต็ม ภาคเช้า

ดูเหมือนง่าย แต่ ...........?

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ขึ้นไว้โดยคำแนะนำของรัฐสภา
ข. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
ค. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ขึ้นไว้โดยการยินยอมของรัฐสภา
ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ขึ้นไว้โดยการเห็นชอบและยินยอมของรัฐสภา

2. ข้อใดใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ก. เป้าประสงค์
ข. ข้อกำหนดคุณลักษณะ
ค. ตัวชี้วัด
ง. เกณฑ์ตัดสิน

3. ข้อใดคือเป้าหมายของการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก
ก. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ข. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ค. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานของสถานศึกษา
ง. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4. “กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” กล่าวไว้ในมาตราใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. มาตรา 5
ข. มาตรา 6
ค. มาตรา 7
ง.มาตรา 8

5. การกระจายอำนาจ ตามหลักการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้กระจายอำนาจไปที่ใคร
ก. เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ข. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ค. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ง. เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. ข้อใดคือความบกพร่องของบุคคล ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. จิตใจ ร่างกาย การเรียนรู้ สังคม สามัญสำนึก การสื่อสารและสติปัญญา
ข. ร่างกาย จิตใจ การรับรู้ อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้
ค. อารมณ์ ร่างกาย สติปัญญา สังคม จิตใจ การเรียนรู้และการสื่อสาร
ง. สติปัญญา ร่างกาย ความรู้สึก อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้

7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวถึง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาไว้กี่มาตรา
ก. 3 มาตรา
ข. 4 มาตรา
ค. 5 มาตรา
ง. 6 มาตรา

8. การศึกษาโดยครอบครัว จัดอยู่ในระบบการศึกษาใด
ก. ในระบบ
ข.นอกระบบ
ค.ตามอัธยาศัย
ง. ข และ ค

9. การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ตราเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง
ง. ประกาศกระทรวง

10. คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา มีกี่คน
ก. 3 คน
ข. ไม่เกิน 3 คน
ค. 5 คน ง
. ไม่เกิน 5 คน

11. คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีกี่คน
ก. 8 คน
ข. 9 คน
ค. 10 คน
ง. 11 คน

12. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีกี่คน
ก. 8 คน
ข. 9 คน
ค. 10 คน
ง. 11 คน

13. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา มีกี่คน
ก. 3 คน
ข. 4 คน
ค. 5 คน
ง. 6 คน

14. ระบบการศึกษา จัดอยู่ในหมวดใดของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. หมวด 1
ข. หมวด 2
ค. หมวด 3
ง. หมวด 4

15. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวถึง ระบบการศึกษา ไว้กี่มาตรา
ก. 4 มาตรา
ข. 5 มาตรา
ค. 6 มาตรา
ง. 7 มาตรา

16. ข้อใดกล่าวผิด ในมาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ค. ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
ง. กล่าวถูกทุกข้อ

17. คำว่า รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ อยู่ในมาตราใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. มาตรา 23
ข. มาตรา 24
ค. มาตรา 25
ง. มาตรา 26

18. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
ข. การประกอบอาชีพ
ค.การดำรงชีวิต
ง. เป็นวัตถุประสงค์ทุกข้อ

19. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษาโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน
ข. ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความรู้ของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ค. ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความรู้ของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน
ง. ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน

20. แนวการจัดการศึกษา จัดอยู่ในหมวดใดของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. หมวด 2
ข. หมวด 3
ค. หมวด 4
ง. หมวด 5

21. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวถึง แนวการจัดการศึกษา ไว้กี่มาตรา
ก. 6 มาตรา
ข. 7 มาตรา
ค. 8 มาตรา
ง. 9 มาตรา

23. หมวด 5 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวถึงเรื่องใด
ก. การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
ข. การบริหารและการจัดการการศึกษา
ค. แนวการจัดการศึกษา
ง. หลักการจัดการศึกษา

24. คณะบุคคลในรูปสภา มีหน้าที่อะไร ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. พิจารณาให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
ข. พิจารณาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
ค. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
ง. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี

25. ใครมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. รัฐสภา
ข. สภาผู้แทนราษฎร
ค. ครม.
ง. สภาการศึกษา

26. การพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้คำนึงถึง เรื่องใด
ก. ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารสถานศึกษาระดับปริญญา
ข. ความเป็นเอกภาพและการกระจายอำนาจให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญา
ค. ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา
ง. ความเป็นอิสระและการกระจายอำนาจให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญา

27. กระทรวงอาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้ ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ ข้อใดไม่ใช่
ก. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา
ง. จัดได้ทุกข้อ

28. รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นจากใคร ในการการกำหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษาหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. เอกชนและประชาชน
ข. ชุมชนและประชาชน
ค. เอกชนและชุมชน
ง. ชุมชนและท้องถิ่น

29. กรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิได้ดำเนินการดังกล่าว ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ต้องรายงานต่อใคร
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ง. สภาการศึกษา

30. รัฐต้องให้การสนับสนุนแก่สถานศึกษาเอกชน ยกเว้นข้อใด
ก. การยกเว้นภาษี
ข. เงินอุดหนุน
ค. สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษา
ง. ต้องสนับสนุนทุกข้อ

31. การประเมินคุณภาพภายนอก คำนึงถึงด้านใดเป็นอันดับแรก
ก. แนวการจัดการศึกษา
ข. หลักการจัดการศึกษา
ค. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ง. สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

32. การจัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตามความเหมาะสมและความจำเป็น กล่าวไว้ในมาตราใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. มาตรา 62
ข. มาตรา 61
ค. มาตรา 60
ง. มาตรา 59

33. งานตรวจสอบภายในมีที่มาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 62
ข. มาตรา 61
ค. มาตรา 60
ง. มาตรา 59

34. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาไว้กี่มาตรา
ก. 6 มาตรา
ข. 7 มาตรา
ค. 8 มาตรา
ง. 9 มาตรา

35. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในบทเฉพาะกาลมีกี่มาตรา
ก. 6 มาตรา
ข. 7 มาตรา
ค. 8 มาตรา
ง. 9 มาตรา

36. คณะกรรมการชุดที่ใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. คณะกรรมการสภาการศึกษา
ข. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง. คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม

37. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีการยกเลิกกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523
ข. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2528
ค. พระราชบัญญัติคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2523
ง. พระราชบัญญัติคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2528

38. ข้อใดไม่ใช่ผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก. บุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำ
ข. บุคคลที่เด็กอยู่รับใช้การงาน
ค. ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก
ง. เป็นผู้ปกครองทุกข้อ

39. ใครมีหน้าที่ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ข้อ ก และ ข้อ ข

40. ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 หน่วยงานใดที่ไม่รับการกล่าวถึง ในการมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง เด็กพิการด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการเขตพื้นทีการศึกษา
ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

41. บุคคลใดเกี่ยวข้องกับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มากที่สุด
ก. สถานศึกษา
ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ผู้ปกครองเด็ก
ง. พนักงานเจ้าหน้าที่

42. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ให้มีการนำกฎหมายใดมาใช้บังคับแก่กระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลม
ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ข. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ค. กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง
ง. ข้อ ก และ ข้อ ข

43. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึงข้อใด ถูกที่สุด
ก. มาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
ข. มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และคุณภาพของงาน
ค. คุณวุฒิ มาตรฐานวิชาชีพ ประสบการณ์ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
ง. คุณวุฒิ ประสบการณ์ มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน

44. การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการในสำนักงานรัฐมนตรีที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้ตราเป็นกฎหมายใด
ก. ประกาศกระทรวง
ข. กฎกระทรวง
ค. ระเบียบกระทรวง
ง. พระราชกฤษฎีกา

45. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับข้อใด
ก. แผนการศึกษาแห่งชาติ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ค. นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา
ง. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

46. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กล่าวถึงคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 12
ข. มาตรา 13
ค. มาตรา 14
ง. มาตรา 15

47. การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดทำเป็นประกาศกระทรวง โดยคำแนะนำของใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สภาการศึกษา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

48. อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่ข้อ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ก. 4 ข้อ
ข. 5 ข้อ
ค. 6 ข้อ
ง. 7 ข้อ

49. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวไว้ในมาตราใดของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ก. มาตรา 36
ข. มาตรา 37
ค. มาตรา 38
ง. มาตรา 39

50. บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กล่าวไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 55 - 82
ข. มาตรา 56 - 82
ค. มาตรา 57 - 82
ง. มาตรา 58 - 82

เนื้อหาในข้อสอบชุดนี้ เป็นเนื้อหาที่หลายท่านอ่านผ่านๆใน พรบ. ต่างๆ บางครั้งกรรมการออกข้อสอบก็นำมาออกครับ

และเช่นเคยครับ ส่งคำตอบมาที่ jo_sk4@hotmail.com ผมจะเฉลยส่งกลับไปให้ครับ สมาชิกหลายท่านโทรมาบอกว่า ทำไมไม่เฉลยเสียเลย ขอเรียนว่า ผมอยากให้ท่านได้ลองศึกษาค้นคว้า หรือฝึกทักษะการคิดก่อนครับ จะเป็นประโยชน์มากกว่าครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง