วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบพื้นฐานภาค ข (บ่าย)

ความรอบรู้ทั่วไป
-----------------------------------------------
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศใช้ช่วงใด
ก. พ.ศ. 2544 – 2558
ข. พ.ศ. 2544 – 2559
ค. พ.ศ. 2545 – 2558
ง. พ.ศ. 2545 – 2559

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ ถือว่าเป็นแผนประเภทใด
ก. แผนระยะต้น
ข. แผนระยะปานกลาง
ค. แผนระยะยาว
ง. แผนกลยุทธ์

3. คำว่า “เด็กทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับเก้าปี” เป็นวัตถุประสงค์ข้อใดของแผนการศึกษาแห่งชาติ
ก. สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ข. การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ค. การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ง. พัฒนาคนอย่างรอบด้าน

4. ข้อใดไม่ใช่ การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ก. ผู้เรียนเป็นคนเก่งที่พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นคนดี และมีความสุข
ข. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ค. สถานศึกษาทุกแห่งมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ง. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

5. การเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศจากภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ เท่าใดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในแผนการศึกษาแห่งชาติ
ก. ร้อยละ 1.5
ข. ร้อยละ 2.5
ค. ร้อยละ 3.5
ง. ร้อยละ 4.5

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 1 ตุลาคม 2549
ข. 19 ตุลาคม 2549
ค. 1 มกราคม 2550
ง. 30 กันยายน 2549

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 1 ตุลาคม 2549
ข. 19 ตุลาคม 2549
ค. 1 มกราคม 2550
ง. 30 กันยายน 2549

8. แผนฯใดที่มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
ง. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7

9. การอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ อยู่ในแผนฯใด
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
ง. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

10. ข้อใดคือ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ก. มุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ข. มุ่งพัฒนาสู่สังคมเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ค. มุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมปกติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ง. มุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

11. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการลดอัตราเพิ่มของโรค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ก. หลอดเลือดตัน
ข. เบาหวาน
ค. หัวใจ
ง. เป็นเป้าหมายทุกข้อ

12. การลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ ๔ ภายในปี ๒๕๕๔ อยู่ในเป้าหมายด้านใด
ก. เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคน
ข. เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ
ค. เป้าหมายการพัฒนาชุมชน
ง. เป้าหมายการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร

13. สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเท่าใด ในปีไหน
ก. ร้อยละ 75 ภายในปี 2553
ข. ร้อยละ 75 ภายในปี 2554
ค. ร้อยละ 85 ภายในปี 2553
ง. ร้อยละ 85 ภายในปี 2554

14. สัดส่วน NPL ต่อ GDP เป็นเท่าใดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ก. ไม่เกินร้อยละ 60
ข. ต่ำกว่าร้อยละ 60
ค. ไม่เกินร้อยละ 50
ง. ต่ำกว่าร้อยละ 50

15. การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละเท่าใดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ก. ร้อยละ 5
ข. ร้อยละ 6
ค. ร้อยละ 7
ง. ร้อยละ 8

16. การลดการใช้น้ำมันในภาคการขนส่งให้เหลือร้อยละเท่าใดของการใช้พลังงานทั้งหมด
ก. ร้อยละ 20
ข. ร้อยละ 30
ค. ร้อยละ 40
ง. ร้อยละ 50

17. เกณฑ์มาตรฐานของPM10ต้องมีค่าเฉลี่ยเท่าใดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ก. 24 ชั่วโมงไม่เกิน 100 มก./ลบ.ม.
ข. 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม.
ค. 12 ชั่วโมงไม่เกิน 100 มก./ลบ.ม.
ง. 12 ชั่วโมงไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม.

18. PM10 คืออะไร
ก. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ข. สารละอองขนาดเล็ก
ค. ละอองฝุ่นขนาดเล็ก
ง. ละอองสารขนาดเล็ก

19. คะแนนภาพลักษณ์ของความโปร่งใสอยู่ที่เท่าใด ภายในปี 2553
ก. 4.0
ข. 5.0
ค. 6.0
ง. ไม่ได้กำหนด

20. การรักษาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ และแหล่งน้ำธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์เท่าใดตามแผนฯ10
ก. พอใช้และดี รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
ข. ปานกลางและดี รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
ค. ดีและดีมาก รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
ง. พอใช้และดี รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

21. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกของรัฐบาลปัจจุบัน
ก. เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
ข. การเพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ค. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการ
ง. เป็นนโยบายเร่งด่วนทุกข้อ

22. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกของรัฐบาลปัจจุบัน มีกี่ข้อ
ก. 17 ข้อ
ข. 18 ข้อ
ค. 19 ข้อ
ง. 20 ข้อ

23. ข้อใดคือ นโยบายฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศใน รัฐบาลปัจจุบัน
ก. จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร
ข. ขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ค. ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
ง. ถูกทุกข้อ

24. นโยบายการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน จะดำเนินการในช่วงใด
ก. ในช่วง ปีแรก
ข. ในช่วง 2 ปี
ค. ในช่วง 3 ปี
ง. ในช่วง 4 ปี

25. นโยบายด้านการศึกษาที่จะดำเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งสนับสนุนผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรืออยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้ได้รับการศึกษา และเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต และเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของประเทศ รวมทั้งต่อยอดให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราใด
ก. มาตรา 8
ข. มาตรา 9
ค. มาตรา 10
ง. มาตรา 12

26. GMS คือ
ก. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
ข. แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
ค. แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ง. ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ

27. Sub-Prime Loans คือ
ก. ปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในภาครัฐ
ข. ปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในภาคอสังหาริมทรัพย์
ค. ปัญหาหนี้เสียในภาคกองทุนกู้ยืม
ง. ปัญหาหนี้เสื่อมคุณภาพในภาคอสังหาริมทรัพย์

28. การฟื้นฟูให้เศรษฐกิจปี 2551 จะให้มีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 3.5
ข. ร้อยละ 4.0
ค. ร้อยละ 4.5
ง. ร้อยละ 5.0

29. สถาบันใดที่เกี่ยวข้องกับ Fix-it Center มากที่สุด
ก. สถาบันอาชีวศึกษา
ข. สพฐ.
ค. กระทรวงศึกษาธิการ
ง. องค์กรชุมชน

30. เป้าหมายเชิงนโยบายการศึกษา สัดส่วนของผู้เรียนสายสังคมต่อสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเท่าใด
ก. 40 – 60
ข. 60 – 40
ค. 50 – 50
ง. 70 – 30

31. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง 2.4 ล้านลิตร / วัน ในปีใด
ก. 2552
ข. 2553
ค. 2554
ง. 2555

32. ACD คือ
ก. Asia Cooperation Demand
ข. Asia Cooperation Discovery
ค. Asia Cooperation Director
ง. Asia Cooperation Dialogue

33. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการปี 2551
ก. กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดและบริหารการศึกษาให้ประชาชนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ และยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ข. กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดและเสริมสร้างการศึกษาให้ประชาชนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ และยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ค. กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ และยืนหยัดในเวทีโลกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ง. กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ และยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

34. ข้อใดไม่ใช่ เป้าประสงค์ ของกระทรวงศึกษาธิการปี 2551
ก. ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนสูงขึ้น ประชากรวัยแรงงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและเพิ่มผลผลิต
ข. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. การศึกษาช่วยสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี และใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา
ง. เป็นเป้าประสงค์ทุกข้อ

35. ข้อใด คือ วิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการบริหารและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการบริหารและ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

36. ข้อใด คือ เป้าประสงค์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551
ก. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการ และด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

37. ข้อใดคือ ผลผลิตจำนวน 5 ผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551
ก. ผู้จบการศึกษาประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
ข. ผู้จบการศึกษาประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
ค. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตอนต้น - ปลาย เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
ง. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

38. ข้อใดคือ กลยุทธ์ปี 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ข. กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
ค. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ง. ถูกทุกข้อ

39. กลยุทธ์เร่งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการกี่เขตพื้นที่การศึกษา
ก. 3 เขตพื้นที่การศึกษา
ข. 6 เขตพื้นที่การศึกษา
ค. 9 เขตพื้นที่การศึกษา
ง. 12 เขตพื้นที่การศึกษา

40. ระบบดูแลนักเรียนเป็นกิจกรรมตามกลยุทธ์ข้อใด
ก. กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ข. กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
ค. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ง. กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา

41. การพัฒนาองค์กรนักเรียน เป็นกิจกรรมตามกลยุทธ์ข้อใด
ก. กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ข. กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
ค. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ง. กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา

42. ในกรณีที่สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1แต่ต่อมาไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสองจะกำหนดให้จัดทำแผนเร่งรัดพัฒนาคุณภาพภายในกำหนดระยะเวลาเท่าใด
ก. 1 ปี
ข. 1 ปีการศึกษา
ค. 2 ปี
ง. 2 ปีการศึกษา

43. ข้อใดเป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1ในกลยุทธ์การกระจายอำนาจฯ
ก. นักเรียน 500 คนขึ้นไป ผ่าน สมศ.รอบสองระดับดี
ข. นักเรียน 500 คนขึ้นไป ผ่าน สมศ.รอบสองระดับดีมาก
ค. นักเรียน 500 คน ผ่าน สมศ.รอบแรกและรอบสองระดับดี
ง. นักเรียน 500 คน ผ่าน สมศ.รอบแรกและรอบสองระดับดีมาก

44. ข้อใดไม่ใช่คือกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ก. ศึกษานิเทศก์
ข. ครู
ค. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. เป็นกลุ่มเป้าหมายทุกข้อ

45. การดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับเป็นกิจกรรมตามกลยุทธ์ข้อใด
ก. กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ข. กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
ค. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ง. กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา

46. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายตามกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ก. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ทุกคนอ่านหนังสือคล่อง และเขียนหนังสือได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ฯ
ข. ร้อยละ 70 ของโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี และ ดีมาก ฯ
ค. ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารระบบจัดการความรู้ที่ดี มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเป็นรายโรง ฯ
ง. เป็นเป้าหมายทุกข้อ

47. ข้อใดเป็นกิจกรรมสำคัญการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ก. ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
ข. ขยายการรณรงค์เรื่องการอ่านคล่องเขียนคล่องไปยังนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 3
ค. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ง. ถูกทุกข้อ

48. การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพอย่างน้อยร้อยละเท่าใดในปี 2551
ก. ร้อยละ 10 – 20
ข. ร้อยละ 20 – 30
ค. อย่างน้อยร้อยละ 10 – 20
ง. อย่างน้อยร้อยละ 20 – 30

49. กลยุทธ์เร่งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจุดเน้นการขยายการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ อย่างน้อยร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 5
ข. ร้อยละ 15
ค. ร้อยละ 25
ง. ร้อยละ 35

50. ตาดีกา คือ
ก. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
ข. ศูนย์การสอนศาสนาอิสลามประจำมัสยิด
ค. สถานการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
ง. สถานการสอนศาสนาอิสลามประจำมัสยิด

-----------------------------------
ทดสอบดูครับ ถ้าผ่าน 70% มีชื่อติดโผแน่นอนครับ

2 ความคิดเห็น:

phai กล่าวว่า...

ข้อมูลที่ดีมาก มีประโยชน์สูงสุดต่อการบริหาร

phai กล่าวว่า...

ขอความกรุณาส่งแนวข้อสอบภาค ข เพื่อเป็นแนวทางในการสอบ 50 ข้อนี้ก็เป็นประโยขน์มาก ถ้าเป็นไปได้กรุณาส่งมาอีกนะคะ

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง