วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551

มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

สืบเนื่องจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงมีความห่วงใยในเรื่องของการจัดทัศนศึกษาที่ปลอดภัย สนุกสนานและได้รับความรู้ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่า ในปัจจุบันนี้ การจัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดของสถานศึกษาและหน่วยงานยังมีปัญหาด้านความปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินและชีวิตอยู่เนือง ๆ จึงได้ออกมาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด สอดรับกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานได้นำไปใช้เป็นระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
( นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาตรการในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดมาตรการที่ ๑ ขั้นตอนการปฏิบัติ

มาตรการที่ ๒ วัตถุประสงค์

มาตรการที่ ๓ การขออนุญาตต้นสังกัด

มาตรการที่ ๔ การขออนุญาตผู้ปกครอง

มาตรการที่ ๕ การกำหนดผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ ๖ การใช้รถนำขบวน

มาตรการที่ ๗ การทำประกันภัย

มาตรการที่ ๘ การเลือกยานพาหนะและผู้ขับขี่

มาตรการที่ ๙ การจัดทำแผนการเดินทาง

มาตรการที่ ๑๐ การปฏิบัติระหว่างเดินทาง

มาตรการที่ ๑๑ การพักแรมคืน

มาตรการที่ ๑๒ การรายงานผล

มาตรการที่ ๑๓ ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะทั่วไป


รายละเอียดที่ http://e-office.wp.ac.th/file.php/1/moddata/forum/1/653/_.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง