วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ. 2551-2555)

มติครม.22มกราคม2551

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ. 2551-2555) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะดำเนินการต่อไป สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้นำเสนอร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2550 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร นักวิชาการ ครู คณาจารย์ ประชาชน ผู้สนใจทั่วไปและสื่อมวลชน ซึ่ง สกศ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา รวบรวมนวัตกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้ปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ. 2551-2555) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้คนไทยเป็นคนดี มีความรู้ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้ มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการแข่งขัน เป้าหมายภายในปี 2555
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการทดสอบระดับชาติคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 55
2. ผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษาเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานทำภายใน 1 ปีหลังจากจบการศึกษามากกว่าร้อยละ 90
3. สถานศึกษาในทุกระดับ/ประเภทได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มากกว่าร้อยละ 50
4. อันดับความสามารถด้านการศึกษาของไทยในระดับนานาชาติ โดยสถาบันพัฒนาการจัดการระหว่างประเทศ (IMD) ของไทย ไม่เกินอันดับที่ 40 ใน 60 ประเทศ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง