วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ปฏิรูปการศึกษา รอบ 2

นายธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักว่า จากการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน พบว่าต้องมีการต่อยอดเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปศึกษาหลายประเด็น เช่น คุณภาพผู้เรียนซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ในสาขาวิชาหลักต่ำ คุณภาพครูซึ่งยังมีความขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไม่มีอิสระและความคล่องตัว การเพิ่มโอกาสทางการเรียนยังมีผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร
ดังนั้น สกศ.จึงมีข้อเสนอที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา รอบสอง เพื่อ

๑) เร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียนให้สูงขึ้น
๒) เร่งผลิตและพัฒนาครูให้เป็นครูดีและเก่ง มีจิตวิญญาณความเป็นครู แก้ปัญหาการขาดแคลนครู
๓) เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว อิสระในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) เร่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๕) เร่งการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะกำลังคนระดับกลางด้านช่างฝีมือ อาชีวศึกษา และกำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาต่างๆ ที่ขาดแคลน

สำหรับแนวทางดำเนินการต่อไปนั้น ควรให้มีการตั้งคณะทำงานปฏิรูปการศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการจัดเวทีรับฟังระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนความสำเร็จ ความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา รอบที่สอง โดยจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา ทั้งในเรื่องเนื้อหาสาระและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ตลอดจนจัดให้มีการประสานเชื่อมโยงการปฏิรูปการศึกษากับองค์กรหลักของ ศธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวว่า เรื่องปัญหาของการปฏิรูปการศึกษาเป็นประเด็นที่ถูกสังคมถามมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามเห็นว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักต่างเห็นด้วยที่จะให้มีการปฏิรูปการศึกษา รอบ ๒ โดยได้ฝากให้นำประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมในการปฏิรูปการศึกษารอบ ๒ เช่น ให้มีการตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาจากคนใหม่ๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการบ้าง เพื่อจะได้แนวความคิดใหม่ๆ ที่ต่างไปจากการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาคการศึกษาให้เร็วขึ้น ให้เป็นไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการบรรจุเรื่องเงินและค่าใช้จ่ายในการเรียนฟรี การวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำแผนการศึกษาระยะยาว เช่น แผนอุดมศึกษา ๑๕ ปีมาใช้ประกอบในการปฏิรูปการศึกษา กองทุนต่างๆ ในการจัดการศึกษา รวมทั้งกฎหมายการศึกษาทั้งหมดที่จะต้องดูให้ถึงที่สุด


ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง