วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เอกสารการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

1. บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา แบบ บค.01
2. แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ แบบ บค.02
3. บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 แบบ บค. 03
4. ประกาศเรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา แบบ บค. 04
5. ประกาศเรื่องการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ แบบ บค.05
6. แบบรายชื่อสถานศึกษาที่จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ แบบ บค.05/1
7. หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา แบบ บค.06
8. หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบ บค.07
9. แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน แบบ บค.08
10. ใบรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน แนบท้าย แบบ บค.08
11. แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา แบบ บค.09
12. บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียน แบบ บค.09/1
13. บัญชีรายชื่อเด็กในเขตบริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน แบบ บค.09/2
14. แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตบริการของโรงเรียนเข้าเรียน แบบ บค.09/3
15. แบบสรุปผลการรับนักเรียน แบบ บค.09/4
16. แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตบริการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบบ บค.10
17. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบ บค.10/1
18. แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน แบบ บค.11
19. แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน แบบ บค.12
20. แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 แบบ บค.13
21. แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน แบบ บค.14
22. แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน แบบ บค.15
23. แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน แบบ บค.16
24. แบบหนังสือแจ้งการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน แบบ บค.17
25. แบบรายงานการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ แบบ บค.18
26. แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน แบบ บค.19
27. แบบหนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้าย แบบ บค.20
28. แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน แบบ บค.21
29. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน แบบ บค.21/1
30. แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียน แบบ บค.22
31. แบบแจ้งการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน แบบ บค.23
32. แบบหนังสือรายงานการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นักเรียนย้ายเข้า แบบ บค.24
33. แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ บค.25
34. แบบหนังสือสอบถามการรับนักเรียนของสถานศึกษา แบบ บค.26
35. แบบหนังสือรับรองการไม่มีตัวตน แบบ บค.27
36. แบบหนังสือการจำหน่ายนักเรียน แบบ บค.28
37. แบบหนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน แบบ บค.29
38. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน แบบ บค.29/1
39. แบบขอเข้าตรวจสอบสถานที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 แบบ บค.30
40. แบบบันทึกการเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก แบบ บค.31

คำอธิบาย

http://www.lp2.go.th/support/frombk/bkmain.doc1 ความคิดเห็น:

เรียนต่อต่างประเทศ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากครับ

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง