วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ระเบียบฯการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

สาระสำคัญ
1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานโดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดชั้นความลับโดยให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีการชี้แจงเหตุผลประกอบการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารไว้ในทะเบียนคุมข้อมูลข่าวสารลับ

2. กำหนดชั้นความลับ 3 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ และยกเลิกชั้นปกปิดสำหรับที่มีอยู่ก่อน ให้ถือว่ามีชั้นความลับอยู่ในชั้นลับ นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

3. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารแยกต่างหาก จากทะเบียนงานสารบรรณ ตามปกติ โดยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับจะต้องจัด “ทะเบียนรับ”ข้อมูลข่าวสารลับ

4. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่อื่นอีก 2 คน เป็นกรรมการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบ และการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับ ในระเบียบฯ อย่างน้อยทุก 6 เดือน รายงาน

5. ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติดังนี้
5.1 ข้อมูลข่าวสารใดที่จัดทำมาแล้วเป็นยี่สิบปี และมีการกำหนดชั้นความลับไว้ ถ้ามิได้มีการกำหนดชั้นความลับใหม่เป็นรายชิ้นและแจ้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่ายงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบถึงการกำหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารลับต่อไป ให้ถือว่าชั้นความลับนั้น เป็นอันยกเลิก หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจจัดทำได้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
5.2 ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบและกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารที่มีคนจัดทำขึ้นภายใน 20 ปี ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับไว้แล้วเสร็จทั้งหมด

การปฏิบัติ
- ในส่วนทะเบียนหนังสือ ลับ – เข้า ขอให้กรม กอง แยกทะเบียนรับ-ทะเบียนส่งเอกสารข้อมูลข่าวสารลับของทางราชการตามชั้นความลับที่กำหนด โดยแยกจากทะเบียนปกติ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุมทะเบียนเอกสารข้อมูล ข่าวสารลับ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมประกอบด้วย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ พร้อมเจ้าหน้าที่อีก 2 คน แล้วให้สรุปรายงานผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ให้หัวหน้าหน่วยงาน (อธิบดี) ทราบทุก 6 เดือน

- ในส่วนทะเบียนหนังสือลับ – ออก ให้หัวหน้าส่วนราชการของรัฐ (อธิบดี) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ผอ. ทุกกอง) เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดชั้นความลับและดำเนินการจัดส่งเอกสารลับ ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง