วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

มาตรฐาน

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้

1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การดำเนินงานสอดคล้องกัน
1.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจำปี ครอบคลุมทุกพันธกิจ
1.3 การกำกับ ติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามแผนและนำผลไปใช้ในการพัฒนา


2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ตัวบ่งชี้

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรม การเรียนรู้ของผู้เรียน
2.3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการ จัดการเรียนรู้ตามหลักการจัดการศึกษานอกระบบ
2.5 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.6 ความรู้ ความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ3. การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต และพัฒนา สังคมและชุมชน
ตัวบ่งชี้

3.1 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ ความต้องการของท้องถิ่น
3.2 สื่อและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรม การเรียนรู้
3.3 ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดกระบวน การเรียนรู้ตามหลักสูตร
3.4 ครูและผู้สอนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
3.5 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ


4. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ตัวบ่งชี้

4.1 คุณภาพของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

5. การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้

5.1 คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร
5.2 การจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
5.3 ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร
5.4 คุณภาพของการบริหารจัดการ
5.5 มีระบบประกันคุณภาพภายใน


6. การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ตัวบ่งชี้

6.1 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
6.2 การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง