วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้แจ้งแนวปฏิบัติการช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการต่างสถานศึกษาหรือช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากขณะนี้มีข้าราชการในสังกัดจำนวนมากมิได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ท่รับผิดชอบโดยตรง และ สพฐ.มีปัญหาการขาดแคลนครูเป็นอย่างมาก การช่วยราชการภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัด และการไปช่วยราชการต่างสังกัด ทำให้เกิดความเดือดร้อนและเป็นปัญญาในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก

สำนักงาน ก.ค.ศ.ให้การดำเนินการเรื่องการช่วยราชการใช้แนวปฏิบัติเดิม ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3548 ลงวันที่ 22 มี.ค.2548 เรื่อง การช่วยราชการของข้าราชการครู คือให้หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เป็นผู้พิจารณาอนุญาต ยกเว้นการดำเนินการตามมาตรา 69 วรรคสอง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ให้เป็นอำนาจของ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สำหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับในการขออนุญาตไปช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องเสนอ สพฐ. พิจารณาอนุญาต จึงได้มีนโยบายในการพิจารณายกเว้นให้ช่วยราชการได้ 5 กรณีตามมติคณะรัฐมนตรี คือ
1. กรณีติดตามคู่สมรสซึ่งเป็นข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกสารอย่างละจำนวน 2 ชุด
1.1.คำร้องขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
1.2 คำสั่งย้ายของคู่สมรส
1.3 สำเนาทะเบียนสมรส
1.4 แบบบันทึกความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ยืนยันความไม่เดือนร้อนในการจัดการเรียนการสอน
1.5 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาต้นสังกัด และสถานศึกษาที่ขอไปช่วยราชการทุกโรงเรียนตามที่ระบุในคำร้องขอย้าย

2. กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงต้องรักษาตัว เอกสารอย่างละจำนวน 2 ชุด
2.1 คำร้องขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
2.2 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 ต้องระบุรายละเอียดตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตามข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 และระบุเลขที่ใบประกอบวิชาชีพของแพทย์
2.3 สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีย้ายไปอยู่รวมกับครอบครัว
2.4 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาต้นสังกัดและสถานศึกษาที่ขอไปช่วยราชการทุกโรงเรียนตามที่ระบุในคำร้องขอย้าย
2.5 แบบบันทึกความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ยืนยันความไม่เดือนร้อนในการจัดการเรียนการสอน

3. กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต เอกสารอย่างละจำนวน 2 ชุด
3.1 คำร้องขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
3.2 บันทึกประจำวันของเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานปกครอง ระบุรายละเอียดตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตามข้อ 3.1 และ 3.2
3.3 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาต้นสังกัดและสถานศึกษาที่ขอไปช่วยราชการทุกโรงเรียนตามที่ระบุในคำร้องขอย้าย
3.4 แบบบันทึกความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ยืนยันความไม่เดือนร้อนในการจัดการเรียนการสอน

4. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงาน / สถานศึกษาที่ขาดอัตรากำลัง(หน่วยงานที่ไปช่วยราชการต้องเป็นส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือสถานศึกษาที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลไม่ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังให้) เอกสารอย่างละ 2 ชุด
4.1 คำร้องขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
4.2 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาต้นสังกัด
4.3 แบบบันทึกความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษายืนยันความไม่เดือดร้อน ในการจัดการเรียนการสอน
5. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน / โครงการพระราชดำริ ,พระราชประสงค์
5.1 คำร้องขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
5.2 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาต้นสังกัด
5.3 แบบบันทึกความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษายืนยันความไม่เดือดร้อนในการจัดการเรียนการสอน
5.4 รายงานเหตุผลความจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาในโครงการพระราชดำริ หรือ คำสั่งให้ไปปฏิบัติงานจากโครงการพระราชดำริ,พระราชประสงค์วิธีการปฏิบัติ
1. ตรวจสอบคำร้องขอย้ายว่าขอย้ายกรณีพิเศษด้วยเหตุผลใด และจะขอช่วยราชการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด
2. กรณีติดตามคู่สมรสจะต้องจดทะเบียนสมรสก่อนวันที่คู่สมรสได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งใหม่และต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน
3. จัดทำแบบปริมาณงานของสถานศึกษาต้นสังกัด
4. จัดส่งเอกสารประกอบการขอย้ายกรณีพิเศษ ไป สพฐ.เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ช่วยราชการ
5. เมื่อ สพฐ.แจ้งผลการพิจารณามาให้ สพท.แจ้งให้ โรงเรียนต้นสังกัดทราบและส่งตัวข้าราชการดังกล่าวไป สพท.เพื่อจัดทำหนังสือส่งตัวไปหน่วยงานทางการศึกษาที่อนุญาตให้ไปช่วยราชการ พร้อมบัญชีแสดงวันลาและแบประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
6. จัดทำทะเบียนคุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยราชการการขอช่วยราชการภายใน สพท. ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบว่าขอย้ายกรณีพิเศษด้วยเหตุผลใด และขอช่วยราชการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด
2. บันทึกนำเสนอ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทราบและสั่งการ
3. นำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา
4. นำผลการอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้โรงเรียนและข้าราชการดังกล่าวทราบและส่งตัวไป สพท. เพื่อจัดทำหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ที่อนุมัติให้ไปช่วยราชการพร้อมบัญชีแสดงวันลาและแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เอกสารอ้างอิง
1.หนังสือสำนักงานกระทวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0202/8658 ลว.27 ส.ค.2544 เรื่อง ข้าราชการครูช่วยราชการ
2. หนังสือ สปช. ที่ ศธ 1181/13922 ลว. 18 ก.ย.2540 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการช่วยราชการ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3. หนังสือ สปช.ที่ ศธ 1181/12540 ลว. 29 พ.ย.2544 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการช่วยราชการ
4. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/5080 ลว 28 ต.ค.2546 เรื่อง การชะลอการย้ายกรณีพิเศษติดตามคู่สมรส
5. หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3548 ลว.20 มี.ค.2548 เรื่อง การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/10229 ลว. 1 ส.ค.2548 เรื่อง การช่วยราชการกรณีจำเป็น 5 กรณีตามมติคณะรัฐมนตรี
7. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 8 ลว. 5 ก.ค.2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอขอบคุณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.ปราจีนบุรี

5 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สอบถามค่ะ
หากเป็นครูผู้ช่วย แล้วขอไปช่วยราชการต่างเขตได้มั้ยค่ะ แล้วเอกสารประกอบต้องใช้อะไรบ้าง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เป็นครูผู้ช่วยขอไปช่วยราชการต่างเขต กรณีรอคลอด ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอสอบถามค่ะ ดิฉันเป็นครูผู้ช่วย บรรจุ 1 ก.ย.53 แล้ววันที่ 30 ส.ค.55 ครบ 2 ปี
อยากเรียนถามว่ากรณีย้ายปกติ ส.ค. 55 เขียนย้ายได้ไหมค่ะ ช่วยตอบให้ความกระจ่างด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำเรื่องย้ายกรณีพิเศษติดตามสามี โดยแนบบันทึกขอช่วยราชการระหว่างรอรับย้าย ต่างเขต ต่าง สพป.ซึ่งเป็นเขตจังหวัดติดต่อใกล้เคียงกัน ผอ.รร. ไม่อนุญาตให้ไปช่วย มีแนวทางแก้ไขหรือดำเนินการอย่างไร มีโอกาสไปช่วยราชการได้หรือไม่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โดนแฟนทำร้ายร่างกายบ่อยๆ ขอช่วยราชการทำยังไงดีคะ อยากกลับบ้านค่ะ

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง