วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การควบคุมภายใน

สาระสำคัญของระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

ส่วนที่ 1 ตัวระเบียบ
- ข้อ 5 ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบนำมาตรฐานการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน1 ปี และรายงานความคืบหน้าทุก 60 วัน
- ข้อ 6 รายงานความเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ(ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี)หรือปีปฏิทิน(ภายในสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี) แล้วแต่กรณี
- ข้อ 8 บทกำหนดโทษ หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบส่วนที่ 2 มาตรฐานการควบคุมภายใน มีองค์ประกอบ 5 ด้าน
- จัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี (Control Environment)
- ประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (Risk Assessment)
- จัดกิจกรรมควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Control Activities)
- จัดระบบสารสนเทศและสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (Information and Communication)
- ติดตามประเมินผล (Monitoring)
การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรทุกระดับขององค์กรจัดให้มีขึ้นเพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน
คือ 1. ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล และการทุจริต
2. ความเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงาน
3. การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย นโยบาย สัญญาการรายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 ระดับส่วนงานย่อย

1. แบบติดตาม ค 3 โดยติดตามแผนการปรับปรุงตามแบบ ค. 3
2. แบบ ปย. 2-1 (เก็บไว้ที่หน่วยงาน) มาจากแบบประเมินองค์ประกอบภาคผนวก ค เล่ม 2 หน้า ค. 1 - ค. 57
3. แบบ ปย. 2 สรุปมาจากแบบ ปย. 2-1
4. แบบ ปม. (เก็บไว้ที่หน่วยงาน) มาจากสรุปจุดอ่อนจากแบบติดตาม ค. 3 /แบบ ปย.2-1 / ปย. 2 และแบบสอบถามการควบคุมภายใน มาจากภาคผนวก ง. (ง. 1 – ง. 31)
5. แบบ ปย. 3 มาจากแบบ ปม.
6. แบบ ปย. 1 พิจารณาจากแบบติดตาม ค 3 / ปย.2 / ปย.3 เพื่อสรุปความเห็นลงในรายงานสรุปงวดแรก


แบบฟอร์มที่ต้องส่งให้ผู้ประมวลภาพรวม คือ แบบติดตาม ค.3 /ปย.2/ปย.3/ปย.1 งวดสองและงวดต่อ ๆ ไป
1. แบบติดตาม ปย.3 โดยติดตามแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3 ที่รายงานไว้ในงวดก่อน
2. แบบ ปย. 2-1 (เก็บไว้ที่หน่วยงาน)
3. แบบ ปย. 2
4. แบบ ปม. (เก็บไว้ที่หน่วยงาน)
5. แบบ ปย. 3
6. แบบ ปย. 1


สรุปงวดสองและงวดต่อ ๆ ไป แบบฟอร์มที่ต้องส่งให้ผู้ประมวลภาพรวม คือ
• แบบติดตาม ปย. 3
• แบบ ปย. 2
• แบบ ปย. 3
• แบบ ปย. 1


การรายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร งวดสองและงวดต่อ ๆ ไป ต้องจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ฯ
1. แบบ ปอ 1 รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
2. แบบ ปอ. 2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (มาจากแบบ ปอ. 2-1)
3. แบบติดตาม ปอ. 3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ถ้ามี)
4. แบบ ปอ. 3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
5. แบบ ปส. รายงานการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน

1 ความคิดเห็น:

Happytreebiz กล่าวว่า...

เข้ามาชมครับเป็นบล็อกที่น่าสนใจครับให้ความรู้ ข่าวสาร ครบดีครับ

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง